Th? sáu, 04/09/2020 - 14:56

Bài 53:

?i?u tra t? cáo tham nh?ng v?i v? hi?u tr??ng liên quan v? 3 em bé ch?t oan

Dan trí

C? quan CS?T C?ng an TP B?c Giang v?a quy?t ??nh ph?c h?i vi?c gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m liên quan ??n t? cáo ?ng ??ng Thanh Thu?, hi?u tr??ng Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p.

Ngày 28/8/2020, C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an TP B?c Giang ?? ban hành quy?t ??nh ph?c h?i vi?c gi?i quy?t ngu?n tin t?i ph?m do Th??ng tá V? V?n T??ng, Th? tr??ng c? quan CS?T ky.

?i?u tra t? cáo tham nh?ng v?i v? hi?u tr??ng liên quan v? 3 em bé ch?t oan - 1

C?ng an TP B?c Giang quy?t ??nh ph?c h?i gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m liên quan ??n t? cáo ?ng ??ng Thanh Thu? và m?t s? cán b? Tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p tham nh?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, c?n c? tài li?u do Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p B?c Giang và B? C?ng th??ng cung c?p, c?n c? ?i?u 36 và ?i?u 149 B? lu?t T? t?ng hình s?, C? quan CS?T C?ng an TP B?c Giang ?? quy?t ??nh ph?c h?i vi?c gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m theo quy?t ??nh t?m ?ình ch? vi?c gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m s? 06 ngày 10/1/2019 c?a C? quan CS?T C?ng an TP B?c Giang v? vi?c: ??n c?a ?ng Nguy?n H?u L??ng (SN 1963), trú t?i t? dan ph? Hà V? 1, ph??ng Th? X??ng, TP B?c Giang ph?n ánh v? vi?c ?ng ??ng Thanh Thu? - Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p và m?t s? cán b? nhà tr??ng có hành vi tham nh?ng.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh c?a C? quan CS?T C?ng an TP B?c Giang ?? ???c g?i ??n VKSND TP B?c Giang.?

Báo Dan trí ?? có h?n 50 k? báo ph?n ánh m?t sai ph?m tr? thành t?i ác khi c??p ?i sinh m?ng 3 cháu bé trong 2 n?m liên ti?p (n?m 2017, 2018), khi?n d? lu?n ph?n n?, nhi?u c? quan Trung ??ng yêu c?u làm r?.

?i?u tra t? cáo tham nh?ng v?i v? hi?u tr??ng liên quan v? 3 em bé ch?t oan - 2

?ng ??ng Thanh Thu?, Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p (th? 2 t? ph?i sang) t?i gia ?ình n?n nhan.

M?c Nói th?ng - Truy?n hình Nhan Dan ph?n n? v? s? vi?c.

Trong khi ?ó, S? Xay d?ng t?nh B?c Giang ?? chính th?c k?t lu?n Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p xay d?ng c?ng trình sai ph?m và v? trách nhi?m trong quá trình kh?c ph?c d?n ??n h?u qu? làm 3 em nh? liên ti?p ch?t ?u?i. Sau c? quá trình dài ti?n hành t? t?ng theo ??n t? giác t?i ph?m c?a gia ?ình n?n nhan, VKSND huy?n L?ng Giang ??ng thu?n v?i quy?t ??nh kh?ng kh?i t? v? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVKSND huy?n L?ng Giang kh?ng ??nh là có sai ph?m nh?ng cho r?ng vi?c qu?n ly, tr?ng coi các n?n nhan thu?c trách nhi?m c?a gia ?ình. Do v?y, ?ng hi?u tr??ng kh?ng có l?i nên kh?ng kh?i t? v? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi các c? quan t? t?ng huy?n L?ng Giang ra quy?t ??nh kh?ng kh?i t? v? án, sáng ngày 24/5/2019, ?ng ??ng Thanh Thu? - Hi?u tr??ng, Phó bí th? ??ng u? Tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p cùng t?p th? l?nh ??o ??ng u? ??n t?n gia ?ình ch? Nghiêm Th? Mai, m? cháu Ng? ?ình Kh?i, (h?c sinh l?p 4 Tr??ng THCS Tan D?nh), t? vong d??i c?ng trình sai ph?m c?a tr??ng này ?? kh?ng ??nh s? kh?ng có b?t c? m?t l?i xin l?i nào.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, làm vi?c v?i PV Dan trí v? b?n báo cáo d?i trá c?a v? Hi?u tr??ng Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p g?i Ch? t?ch UBND t?nh B?c Giang và B? C?ng th??ng, l?nh ??o ??ng u? các c? quan t?nh B?c Giang, c? quan qu?n ly t? ch?c ??ng c?a Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p kh?ng ??nh: Qua làm vi?c v?i Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p, ??ng u? và cá nhan ?ng hi?u tr??ng tr??ng này ?? ph?i th?a nh?n ??a ra các th?ng tin d?i trá, sai s? th?t trong b?n báo cáo này.

C? th?, gia ?ình các cháu bé t? vong b?c xúc t? c? t?p th? l?nh ??o Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p, ??ng u? nhà tr??ng ??ng lo? v?i v? hi?u tr??ng ??a ra các th?ng tin d?i trá khi kh?ng ??nh: Tr??ng này ?? h? tr? m?i gia ?ình 20 tri?u ??ng, s? ti?n trên ?? ???c gia ?ình các cháu ti?p nh?n ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Các gia ?ình kh?ng còn khi?u ki?n khi?u n?i gì. Trong khi các gia ?ình ?? tr? l?i s? ti?n cho nhà tr??ng và ?ang ti?p t?c ?i t? cáo s? vi?c ??n c? quan c?ng an.

?i?u tra t? cáo tham nh?ng v?i v? hi?u tr??ng liên quan v? 3 em bé ch?t oan - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?c tr??ng C?c Tr? em (B? L?TB&XH) ??ng Hoa Nam bày t? b?c xúc và g?i l?i c?m ?n ??n báo Dan trí vì ?? theo ??n cùng v? vi?c.

?i?u tra t? cáo tham nh?ng v?i v? hi?u tr??ng liên quan v? 3 em bé ch?t oan - 4

?i?u mà d? lu?n x? h?i ??c bi?t quan tam là v?i hàng lo?t sai ph?m nghiêm tr?ng t?i Tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p ?? ???c B? C?ng th??ng k?t lu?n và sai ph?m ??n m?c ?? gay t?i ác khi?n 3 cháu bé ch?t oan ?c, v? hi?u tr??ng tr??ng này cùng các cán b? liên quan s? b? x? ly k? lu?t nh? th? nào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrao ??i v?i PV Dan trí, ?ng V??ng ??c ??ng - Ch? nhi?m UBKT ??ng u? các c? quan t?nh B?c Giang, c? quan qu?n ly t? ch?c ??ng c?a Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p cho bi?t: “Chúng t?i ?? nh?n ???c c?ng v?n c?a B? C?ng th??ng cho bi?t ch? x? ly các cá nhan sai ph?m b?ng yêu c?u ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m sau s?c. Vì v?y nên ??ng u? các c? quan t?nh B?c Giang c?ng ?? m?i ?ng ??ng Thanh Thu?, hi?u tr??ng cùng l?nh ??o ??ng u? Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p nên yêu c?u ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m. ?ng Thu? và các cá nhan liên quan c?ng cho bi?t t? ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m sau s?c”.

?ng ??ng c?ng th?ng th?n bày t? hình th?c ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m kh?ng ph?i là hình th?c k? lu?t. Vì v?y, nhi?u kh? n?ng ??i h?i ??ng b? tr??ng này t?i ?ay v?n s? gi? nguyên c? c?u c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? C?ng th??ng ?? ban hành k?t lu?n n?i dung t? cáo ??i v?i ?ng ??ng Thanh Thu?, Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p, ch? ra hàng lo?t sai ph?m và giao V? T? ch?c cán b? ch? trì vi?c x? ly trách nhi?m.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo k?t lu?n s? 2959/KL-BCT c?a B? C?ng th??ng do Th? tr??ng Cao Qu?c H?ng ky ban hành, k?t qu? xác minh ??i v?i vi?c tuy?n d?ng, b? nhi?m m?t s? tr??ng h?p kh?ng qua thi tuy?n t?i Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p ?? ???c làm r?.?Tr??ng này ?? tuy?n nhi?u nhan s? sai ph?m, trái Ngh? ??nh Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? C?ng th??ng còn k?t lu?n sai ph?m trong c?ng tác ??u t? xay d?ng c? b?n t?i tr??ng. Kh?ng ch? v?y, Tr??ng cao ??ng k? thu?t c?ng nghi?p còn kh?ng tuan th? v?n b?n ch? ??o c?a B? C?ng th??ng và các quy ??nh c?a nhà n??c v? qu?n ly ??u t?, xay d?ng và qu?n ly tài s?n trong vi?c l?p d? án r?i xay d?ng ki?u “làm xi?c” v?i c?ng trình san v?n ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c!

Anh Th?