Th? t?, 25/11/2020 - 07:30

Kiên Giang - Bài 18:

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng

Dan trí

Ch? em bà Bình khi?u n?i vì sao g?n 60ha ??t c?a ch? em bà canh tác t? 1989 b?ng l?t vào qu? ??t 5%, m?i ?ay, Ch? t?ch huy?n Kiên L??ng giao ngành ch?c n?ng ki?m tra l?i v? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 10/2019, bà Tr?n Th? Bình (ng? th? tr?n Kiên L??ng, huy?n Kiên L??ng, t?nh Kiên Giang) và anh ch? em làm 5 ??n khi?u n?i g?i ??n Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng, yêu c?u tr? l?i vì sao gia ?ình bà kh?ng ???c c?p s? ?? ??i v?i di?n tích g?n 60ha ??t tr?ng lúa (t?i ?p C?ng Tre, x? Kiên Bình).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ch? em bà Bình, ph?n ??t này do anh ch? em bà b? c?ng khai kh?n t? nh?ng n?m 1989, nh?ng ch?c n?ng cho r?ng toàn b? di?n tích ??t c?a ch? em bà n?m trong qu? ??t 5% c?a x? Kiên Bình qu?n ly?

Bà Bình cho bi?t, h?n 1 n?m qua bà và anh ch? em nhi?u l?n ??n UBND huy?n Kiên L??ng yêu c?u Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng tr? l?i khi?u n?i l?n ??u theo Lu?t khi?u n?i nh?ng ??n nay ?? h?n 1 n?m nh?ng Ch? t?ch huy?n v?n ch?a có v?n b?n tr? l?i.

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng  - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n khi?u n?i c?a bà Tr?n Th? Bình t? 10/2019 nh?ng ??n nay bà v?n ch?a nh?n ???c v?n b?n tr? l?i. Theo bà Bình, vi?c này cho th?y Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng ?? vi ph?m Lu?t khi?u n?i

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng  - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Tr?n Th? Bình yêu c?u, n?u ??a ph??ng cho r?ng khu ??t c?a anh ch? em bà là ??t qu? c?ng ích 5% thì cho bà xem biên b?n và các gi?y t? liên quan ??n vi?c l?p ??t qu? c?ng ích

Nh?ng l?n bà Bình ??n UBND huy?n Kiên L??ng ???c g?p g? Ban ti?p dan huy?n, cán b? phòng tài nguyên m?i tr??ng, tuy nhiên nh?ng cán b? này ch? h?a h?t l?n này ??n l?n khác, v?i nh?ng lí do khác nhau, nh?: ch? T? c?ng tác xác minh ngu?n g?c ??t, ch? y ki?n l?nh ??o huy?n, l?nh ??o t?nh...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau nhi?u l?n ch? em bà Bình ??n UBND huy?n Kiên L??ng yêu c?u g?p g? và ??i tho?i v?i ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng, m?i ?ay l?nh ??o huy?n này có bu?i làm vi?c v?i T? c?ng tác ki?m tra hi?n tr?ng qu? ??t c?ng ích 5% do UBND x? Kiên Bình qu?n ly ?? có c? s? tr? l?i cho ch? em bà Bình.

Sau khi làm vi?c v?i T? c?ng tác này, Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng, ?ng Lê Thanh H??ng giao T? c?ng tác ph?i h?p v?i ngành ch?c n?ng thu th?p th?ng tin liên quan ??n các v?n b?n liên quan ??n quá trình thành l?p qu? ??t c?ng ích 5% c?a UBND x? Kiên Bình.

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng  - 3

Y ki?n ch? ??o c?a Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng

??ng th?i, ?ng H??ng còn ch? ??o T? c?ng tác c?n b? sung thêm nh?ng nguyên nhan vì sao UBND t?nh Kiên Giang h?y các quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính c?a Ch? t?ch UBND huy?n.

Trên c? s? ?ó, ?ng H??ng yêu c?u t? c?ng tác c?n có báo cáo c? th? và ki?n ngh? UBND t?nh có bu?i làm vi?c v?i UBND huy?n Kiên L??ng v? vi?c cho y ki?n tháo g? khó kh?n v??ng m?c, s?m gi?i quy?t d?t ?i?m v? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Tr?n Th? Bình cho bi?t, hi?n nay gia ?ình bà ch? xin Ch? t?ch huy?n Kiên L??ng cho xem biên b?n c?a t? c?ng tác ?i th?c ??a xác minh khu ??t ?? trình v?i H?i ??ng nhan dan ??a vào ??t qu? c?ng ích 5%. Và vi?c này có ???c H?i ??ng nhan dan huy?n th?ng qua hay ch?a? Vì theo bà Bình, ? ??a ph??ng có nhi?u khu ??t thu?c qu? ??t c?ng ích 5% nh?ng sau ?ó ???c H?i ??ng nhan dan huy?n ??a ra kh?i danh sách ??t qu? c?ng ích 5% vì quy trình làm kh?ng ch?t ch?.

?Di?n bi?n v? vi?c

?Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, vào n?m 1989, anh ch? em bà khai hoang ???c ph?n ??t kho?ng 60 ha ??t s?n xu?t n?ng nghi?p t?i khu v?c ?p C?ng Tre, Th? Tr?n Kiên L??ng, Huy?n Kiên L??ng. ??n n?m 2002, anh ch? em bà bao ng?n th?a ??t và? canh tác liên t?c cho ??n nay.

?N?m 2008, UBND X? Kiên Bình l?p biên b?n và ra quy?t ??nh x? ph?t hành chính anh ch? em bà Bình v? hành vi c?n tr? vi?c s? d?ng ??t c?a ng??i khác. Anh ch? em bà Bình kh?ng ??ng y vi?c x? ph?t nên ?? có ??n khi?u n?i ??n UBND X? Kiên Bình.

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng  - 4

Bà Tr?n Th? H??ng ??ng bên khu ??t mà ch? em bà khai kh?n t? nh?ng n?m 1989 nh?ng ??a ph??ng cho r?ng n?m trong qu? ??t c?ng ích 5% do x? Kiên Bình qu?n ly

Nh?ng sau ?ó, Ch? t?ch UBND x? Kiên Bình là ?ng Ng? V?n Nam cho bi?t, toàn b? di?n tích ??t c?a anh ch? em bà Bình n?m trong ??t qu? 5% c?a nhà n??c do x? Kiên Bình qu?n ly. ?? ch?ng minh cho vi?c này, ?ng Nam giao b?n photo Quy?t ??nh s? 470/Q?-UB ngày 06/02/2002 c?a UBND t?nh Kiên Giang v?i n?i dung “V/v Giao ??t cho UBND th? tr?n Kiên L??ng ?? làm qu? ??t c?ng ích 5% c?a th? tr?n t?i ?p Tám Th??c – C?ng Tre – Kênh 9, Th? Tr?n Kiên L??ng, Huy?n Kiên L??ng”.

Qua tìm hi?u bà Bình ???c bi?t, n?i dung Quy?t ??nh s? 470/Q?-UB ngày 06/02/2002 c?a UBND T?nh Kiên Giang thì t?ng di?n tích qu? ??t c?ng ích c?a th? tr?n Kiên L??ng là 220,50 ha, tuy nhiên danh sách c?p gi?y ch?ng nh?n QSD? cho các h? ???c c?p ??t là 116 ng??i v?i di?n tích l?n h?n 220,50ha. Nh? v?y, theo bà Bình thì ph?n ??t 60ha c?a anh ch? em bà kh?ng n?m trong ??t qu? 5% nh? theo Quy?t ??nh 470/Q?-UB ngày 06/02/2002 c?a UBND t?nh Kiên Giang.

Di?n ti?n m?i v? canh tác g?n 30 n?m, 60ha ??t b?ng “l?t” vào qu? ??t c?ng  - 5

Các quy?t ??nh UBND t?nh Kiên Giang v? vi?c h?y b? các quy?t ??nh x? ph?t hành chính do chính c? quan này ban hành và m?t s? quy?t ??nh do UBND huy?n Kiên L??ng x? ph?t v? hành vi bao chi?m ??t c?a ch? em bà Tr?n Th? Bình

Bên c?nh ?ó, t? th?i gian n?m 2008 ??n n?m 2016, UBND X? Kiên Bình, UBND Huy?n Kiên L??ng và UBND t?nh Kiên Giang ban hành nhi?u quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính ??i v?i anh ch? em bà Bình v?i nhi?u n?i dung nh? “Hành vi c?n tr? ng??i qua l?i, bao chi?m ??t c?ng 5% c?a x? Kiên Bình”. T?t c? các quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính nêu trên ??u b? anh ch? em bà Bình ki?n ra tòa án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t qu?, UBND Huy?n Kiên L??ng và UBND T?nh Kiên Giang l?n l??t ra các quy?t ??nh thu h?i các quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính ??i v?i anh ch? em bà Bình.

Trên c? s? ?ó, tháng 1/2019, anh ch? em bà Bình ?? liên h? ??n Phòng TN & MT huy?n Kiên L??ng và UBND Huy?n Kiên L??ng ?? làm th? t?c xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t cho anh ch? em trong gia ?ình ??i v?i ph?n di?n tích 60ha ??t nh?ng UBND huy?n kh?ng ti?p nh?n h? s? c?p gi?y ?? cho anh ch? em bà Bình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, ngày 1/10, anh ch? em bà Bình ?? làm ??n khi?u n?i g?i ??n Ch? t?ch UBND huy?n Kiên L??ng nh?ng ??n nay l?nh ??o huy?n này v?n ch?a tr? l?i khi?u n?i cho anh ch? em bà Bình ?úng theo Lu?t khi?u n?i quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDan trí ti?p t?c tìm hi?u và th?ng tin ??n b?n ??c.

?Nguy?n Hành