Th? b?y, 12/09/2020 - 07:49

Phú Yên:

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già

Dan trí

Sau lo?t bài ?i?u tra c?a Dan trí, 3 ??i t??ng phá r?ng ?? b? kh?i t? và b?t gi? kh?n c?p. Lam t?c ngang nhiên m? ???ng, ch?t phá r?ng già trong su?t th?i gian dài.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 1

Ph?i ?i b? g?n 6km ???ng r?ng, PV Dan trí cùng ??ng nghi?p m?i ti?p c?n ???c khu v?c r?ng ? ti?u khu 358.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng cánh r?ng già ? khu v?c này có nhi?u cay g? ???ng kính 2 ??n 3 ng??i ?m.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 3
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?ay, các ??i t??ng lam t?c ?? ngang nhiên dùng xe c? gi?i, san g?t hàng kilomet ???ng ?? thu?n ti?n cho vi?c phá r?ng.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 5
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD2 bên ???ng, các cay g? thu?c nhóm g? t?t ???c các ??i t??ng lam t?c ??n h?, kh?ng th??ng ti?c.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 7
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? nh?ng cay g? ? th? “khó h?” ho?c r?ng than m?i may m?n ???c ?? l?i làm “lá ph?i xanh”.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 9
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 10

Sau khi ??n h?, các ??i t??ng phá r?ng x? g? thành các thanh vu?ng ?? thu?n ti?n cho vi?c v?n chuy?n, g? rìa, g? ng?n ???c b? ng?n ngang gi?a r?ng.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 11
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 12

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh nh?ng g?c cay còn m?i, thì nhi?u cay b? ??n h? và n?m ? r?ng ??n m?c than, ch?ng t? vi?c ch?t phá r?ng ? khu v?c này ?? t?n t?i t? lau.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 13

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù vi?c phá r?ng r?m r? là v?y, nh?ng các ngành ch?c n?ng qu?n ly khu v?c này kh?ng hay bi?t, ch? khi ng??i dan phát hi?n báo cáo m?i ki?m tra. Trong vi?c ki?m tra b?c l? nhi?u thi?u sót.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 14
?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 15

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, trong cùng ti?u khu 358, l?c l??ng ch?c n?ng ch? báo cáo vi?c phá r?ng ? kho?nh 7 v?i 32 cay g? b? ch?t phá; còn kho?nh 10 v?i h?n 160 cay có ???ng kính to h?n b? tri?t h? nh?ng chính quy?n kh?ng ki?m tra, báo cáo.

?au ??n c?nh t??ng lam t?c m? c? ???ng l?n ?? “hút máu” r?ng già - 16

Hi?n ?? có 2 ??i t??ng phá r?ng ? khu v?c này ?? b? kh?i t?, 1 ??i t??ng b?t gi? kh?n c?p. V? vi?c ?ang ???c m? r?ng ?i?u tra, làm r? ?? x? ly ??i v?i t?ng cá nhan, t?p th? có liên quan.

Trung Thi