Th? hai, 09/11/2020 - 07:19

?ang xem xét x? ly khu ngh? d??ng kh?ng phép "kh?ng" gi?a TP Sóc Tr?ng

Dan trí

V? ??i gia ? Sóc Tr?ng xay d?ng khu ngh? d??ng kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p, ?ng Lê Ngoan, Chánh Thanh tra S? Xay d?ng Sóc Tr?ng cho bi?t s? ?ang xem xét, gi?i quy?t.

?ang xem xét x? ly khu ngh? d??ng kh?ng phép kh?ng gi?a TP Sóc Tr?ng - 1
Khu ngh? d??ng h?n 20.000m2 c?a ?ng X?ng xay d?ng kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Sau khi báo chí ph?n ánh, l?nh ??o UBND t?nh ?? giao S? Xay d?ng ?ang xem xét, gi?i quy?t v? vi?c. Hi?n nay các b? ph?n chuyên m?n ?ang ti?n hành rà soát, ki?m tra ?? có báo cáo v? UBND t?nh”, ?ng Lê Ngoan, Chánh Thanh tra S? Xay d?ng Sóc Tr?ng cho bi?t.

Tr??c ?ó, n?m 2016, ?ng Bùi ??c X?ng, Giám ??c C?ng ty TNHH S?n xu?t và Th??ng m?i Duy Nh?t, có tr? s? t?a l?c t?i Khu C?ng nghi?p An Nghi?p, huy?n Chau Thành, t?nh Sóc Tr?ng) xay d?ng khu ngh? d??ng theo ki?u du l?ch sinh thái cay xanh t?i s? 560, ???ng Lê H?ng Phong, ph??ng 3, TP Sóc Tr?ng (t?nh Sóc Tr?ng).

?ng Tr?n Hoàng H?p, Phó Ch? t?ch UBND Thành ph? Sóc Tr?ng th?ng tin: C?ng trình xay d?ng kh?ng có gi?y phép, S? Xay d?ng ?? có quy?t ??nh x? ph?t hành chính. ??i Tr?t t? ?? th? thành ph? ph?i h?p v?i UBND ph??ng 3 nhi?u l?n l?p biên b?n yêu c?u kh?c ph?c nh?ng ??n nay ?ng X?ng v?n ch?a kh?c ph?c.

Theo tìm hi?u c?a PV, khu du l?ch này là khu ngh? d??ng dành riêng cho gia ?ình và cán b? c?ng nhan viên c?a C?ng ty Duy Nh?t, n?m ? v? trí m?t ti?n ??c ??a trên ???ng Lê H?ng Phong, ???c ?ng X?ng xay d?ng v?i nhi?u h?ng m?c nh?: nhà ngh? d??ng, nhà mát, nhà b?o v?, h? b?i, c?u xi m?ng b?c ngang kênh th?y l?i, nhà nu?i y?n cao 5 t?ng…

H? th?ng ???ng n?i b? c?ng ???c tráng xi m?ng b?ng ph?ng. ??c bi?t, toàn b? c?ng trình ???c bao quanh b?i hàng rào bê t?ng kiên c? và có b?o v? 24/24, ng??i ngoài khó ti?p c?n c?ng nh? quan sát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo m?t cán b? ??a chính ph??ng 3, ??t này g?m nhi?u th?a ???c ?ng X?ng mua c?a nhi?u h? dan r?i g?p l?i. Trên khu ??t ?ó ?ng X?ng ?? cho xay d?ng nhà ?, ?ào ao, xay nhà nu?i y?n, làm c?u qua kênh th?y l?i c?a nhà n??c, xay hàng rào cao, có c?ng lu?n ?óng kín, kh?ng cho ng??i ngoài? xam nh?p. Th?m chí, khi cán b? ph??ng xu?ng ki?m tra c?ng kh?ng vào ???c vì b?o v? nói ?ng X?ng kh?ng cho vào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?ng X?ng r?t ít ? ??a ph??ng, m?i l?n mu?n làm vi?c v?i ?ng r?t khó, xu?ng c?ng trình ch? g?p nh?ng ng??i th?, ng??i làm c?ng ? ?ó mà nh?ng ng??i này h? kh?ng gi?i quy?t ???c vi?c gì c?. ?i?n tho?i cho ?ng X?ng thì ?ng nói ?ng ?ang ?i n??c ngoài nên kh?ng th? nào g?p ???c”, v? cán b? này cho bi?t.

?ang xem xét x? ly khu ngh? d??ng kh?ng phép kh?ng gi?a TP Sóc Tr?ng - 2
B? l?p biên b?n, yêu c?u ng?ng thi c?ng nh?ng ?ng X?ng v?n thi c?ng t? n?m 2016 nh?ng ??n nay khu ngh? d??ng v?n ch?a b? c??ng ch?, x? ly

H? s? l?u ? UBND thành ph? Sóc Tr?ng th? hi?n, cu?i n?m 2016 nhi?u c? quan ??a ph??ng ?? ki?m tra, x? ph?t và bu?c ?ng X?ng ng?ng thi c?ng các c?ng trình trong “khu sinh thái vui ch?i” ? ph??ng 3.

Ngày 18/8/2016, UBND ph??ng 3 l?p biên b?n yêu c?u ?ng X?ng ng?ng thi c?ng. M?t ngày sau, UBND ph??ng 3 và ??i Tr?t t? ?? th? thành ph? Sóc Tr?ng ki?m tra th?c t? hi?n tr?ng ghi nh?n: khu ??t phía tr??c 10.684,4m2 g?m 200m2 th? c? và ??t n?ng nghi?p, khu phía sau 10.324,7m2.

B? l?p biên b?n, yêu c?u ng?ng thi c?ng nh?ng ?ng X?ng v?n thi c?ng. Cho nên, S? Xay d?ng ti?p t?c l?p biên b?n vi ph?m. Ngày 7/9/2016, Thanh tra S? Xay d?ng có quy?t ??nh ph?t vi ph?m hành chính ?ng X?ng 22,5 tri?u ??ng và “bu?c ng?ng thi c?ng xay d?ng c?ng trình vi ph?m, bu?c l?p th? t?c xin phép xay d?ng theo ?úng quy ??nh”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? nh?ng ?ng X?ng v?n c? xay d?ng nên ngày 14/10/2016, UBND ph??ng 3 g?i c?ng v?n g?i S? Xay d?ng ?? ngh? “có h??ng x? ly bu?c ?ng Bùi ??c X?ng nghiêm t?c th?c hi?n quy?t ??nh c?a Thanh tra S? Xay d?ng”. Ngày 19/10/2016, UBND ph??ng 3 l?i có c?ng v?n ki?n ngh? UBND thành ph? Sóc Tr?ng “k?p th?i x? ly tr??ng h?p vi ph?m c?a ?ng Bùi ??c X?ng”.

Sau ?ó, nhi?u c? quan ? ??a ph??ng làm vi?c v? c?ng trình kh?ng phép c?a ?ng X?ng. Quá trình làm vi?c, khu ??t c?a ?ng X?ng ???c xác ??nh r?ng 20.517,3m2, g?m 200m2 th? c?, 10.484,4m2 ??t tr?ng cay lau n?m và 9.833,3m2 ??t lúa. Ngày 31/10/2016, Phòng Qu?n ly ?? th? thành ph? Sóc Tr?ng có c?ng v?n h??ng d?n ?ng X?ng mu?n xay d?ng “khu sinh thái vu ch?i” thì ph?i xin ch? tr??ng ??u t? c?a UBND t?nh, chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai và th?c hi?n các th? t?c xay d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xay d?ng.

B?ch D??ng