Th? ba, 22/09/2020 - 07:18

??k N?ng: ?em v? án ra x? "lén", Tòa án huy?n bao bi?n nh? th? nào?

Dan trí

Tòa ??k Song cho r?ng, kh?ng m?i bà Y?n khi gi?i quy?t v? án c?ng nh?n h?p ??ng gi?a anh em bà N?ng vì bà này kh?ng liên quan. Th? nh?ng tr??c ?ó, chính tòa này l?i xác ??nh bà Y?n là ng??i liên quan.

Ngày 18/9, bà Nguy?n Th? Y?n (trú x? Thu?n H?nh, huy?n ??k Song, t?nh ??k N?ng) cho bi?t, ?? có ??n khi?u n?i g?i TAND t?nh ??k N?ng, khi?u n?i các hành vi trái pháp lu?t c?a TAND huy?n ??k Song trong quá trình gi?i quy?t v? vi?c liên quan ??n bà mà Báo Dan trí ?? ph?n ánh tr??c ?ó.

Bà Y?n cho r?ng, th?m phán, th? ky thu?c TAND huy?n ??k Song ?? th?c hi?n kh?ng ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t trong quá trình gi?i quy?t v? án tranh ch?p h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t gi?a hai anh em bà ?? Th? N?ng và ?ng ?? V?n M?nh. Tuy nhiên, TAND huy?n ??k Song l?i “bao bi?n”, cho r?ng mình ?úng.

??k N?ng: ?em v? án ra x? lén, Tòa án huy?n bao bi?n nh? th? nào? - 1

Bà Y?n b?t ng? "b? lo?i" ra kh?i v? án mà bà là ???ng s?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Y?n, do bà N?ng kh?ng tr? n? theo ?úng h?n, l?i có d?u hi?u t?u tán tài s?n nên ngày 14/10/2019, bà Y?n ?? làm ??n kh?i ki?n; ??n áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i ng?n ch?n vi?c bà N?ng bán tài s?n (dùng ?? tr? n? cho bà Y?n) cho anh trai. TAND huy?n ??k Song th? ly b?ng v? án Tranh ch?p h?p ??ng tài s?n gi?a bàn Y?n và bà N?ng.

Vi?c bà Y?n có ??n ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i ??i v?i tài s?n c?a bà N?ng d?n ??n h?p ??ng chuy?n nh??ng gi?a bà N?ng và anh trai kh?ng th?c hi?n ???c. ?ng M?nh ?? ki?n bà N?ng ra TAND huy?n ??k Song. TAND huy?n ??k Song th? ly b?ng v? án Tranh ch?p h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t.

Bà Y?n ???c TAND huy?n ??k Song m?i tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan.

Sau ?ó, t?i b?n án s? th?m c?a TAND huy?n ??k Song và phúc th?m c?a TAND t?nh ??k N?ng (9/7/2020), c? 2 c?p ??u bu?c bà N?ng ph?i tr? l?i tài s?n cho bà Y?n.

Th? nh?ng, theo bà Y?n, trong su?t quá trình gi?i quy?t v? tranh ch?p h?p ??ng gi?a anh em bà N?ng và ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n, TAND huy?n ??k Song kh?ng th?ng báo, kh?ng tri?u t?p; kh?ng m?i bà Y?n lên làm vi?c. Th?m chí, khi có quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p, c?ng kh?ng giao cho bà Y?n mà bà này ph?i t? ?i xin sau ?ó 10 ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c khi?u n?i c?a bà Y?n, ?ng Quách Tr?ng S?n, Chánh án TAND huy?n ??k Song cho r?ng, dù bà Y?n ???c xác ??nh là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan, th? nh?ng vi?c kh?ng m?i bà Y?n v?n… ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

“TAND huy?n ??k Song kh?ng m?i, kh?ng tri?u t?p bà Y?n là do ch? k?t qu? gi?i quy?t phúc th?m c?a TAND t?nh ??k N?ng. ?i?u này kh?ng trái v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, chính vì th? n?i dung khi?u n?i c?a bà Y?n là kh?ng có c?n c?”, v?n b?n s? 06/Q?-TA c?a TAND huy?n ??k Song kh?ng ??nh.

??k N?ng: ?em v? án ra x? lén, Tòa án huy?n bao bi?n nh? th? nào? - 2
TAND huy?n ??k Song cho r?ng, vi?c gi?i quy?t c?a mình là ?úng quy ??nh

“Vi?c th? ky kh?ng bàn giao quy?t ??nh cho bà Y?n trong vòng 3 ngày k? t? ngày ban hành, mà ph?i t?n 10 ngày m?i giao là vi ph?m quy ??nh c?a B? lu?t T? t?ng dan s?. TAND huy?n ??k Song ?? yêu c?u th? ky nghiêm túc rút kinh nghi?m”, Chánh án TAND huy?n ??k Song- Quách Tr?ng S?n tr? l?i thêm khi?u n?i c?a bà Y?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, ngày 13/7/2020, TAND huy?n ??k Song ra quy?t ??nh s? 01/2020/Q?ST-DS, ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n song kh?ng giao ngay quy?t ??nh ?? bà này th?c hi?n quy?n kháng cáo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trong ngày, TAND huy?n ??k Song v?i vàng “hòa gi?i thành”, sau ?ó c?ng nh?n h?p ??ng c?a bà N?ng và ?ng M?nh, c?ng nh?n vi?c chuy?n d?ch tài s?n gi?a hai anh em bà N?ng.

Bà Y?n khi?u n?i r?ng, TAND huy?n ??k Song ?? “lén” gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng gi?a bà N?ng và ?ng M?nh và bà này kh?ng ???c tham d?.

Th? nh?ng, TAND huy?n ??k Song cho r?ng, th?i ?i?m ?ó bà Y?n kh?ng còn là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan ??n v? tranh ch?p h?p ??ng.

“Ngày 6/7/2020, TAND t?nh ??k N?ng h?y b? quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i c?a bà Y?n. K? t? th?i ?i?m h?y quy?t ??nh này, bà Y?n kh?ng còn là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan n?a. Vi?c kh?ng tri?u t?p bà Y?n là ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t”, ?ng Quách Tr?ng S?n, Chánh án TAND huy?n ??k Song cho hay.

Tr??c cau tr? l?i bao bi?n c?a TAND huy?n ??k Song, bà Y?n b?c xúc, cho bi?t ngày 6/7/2020, TAND t?nh ??k N?ng ch? h?y b? quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p c?a bà. Ph?i ??n ngày 13/7/2020, TAND huy?n m?i ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n và ??n ngày 23/7/2020, bà này m?i nh?n ???c quy?t ??nh ?ình ch?.

"Theo quy ??nh, tr??c khi h?t th?i hi?u kháng cáo, t?i v?n là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan ??n v? án. ?i?u ?ó có ngh?a, t?i v?n là ???ng s?, có quy?n ???c tham d? các bu?i làm vi?c, xét x? ??n v? tranh ch?p h?p ??ng c?a anh em bà N?ng”, bà Y?n kh?ng ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng tình v?i quan ?i?m c?a bà Y?n, lu?t s? Bùi Quang Tu?n, Phó Ch? nhi?m ?oàn lu?t s? t?nh ??k N?ng c?ng kh?ng ??nh, trong tr??ng h?p n?u bà Y?n kh?ng th?c hi?n quy?n kháng cáo ??i v?i quy?t ??nh c?a TAND huy?n ??k Song thì vai trò, ngh?a v?, quy?n l?i c?a bà Y?n m?i ch?m d?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? nh?ng, trên th?c t?, bà Y?n v?n kháng cáo, bà Y?n v?n là ng??i liên quan (t?c là ???ng s?) ??n v? tranh ch?p gi?a bà N?ng và ?ng M?nh.

“Vi?c kh?ng tri?u t?p bà Y?n tham gia gi?i quy?t v? tranh ch?p gi?a bà N?ng và ?ng M?nh khi bà này v?n là ???ng s? là sai. TAND huy?n ??k Song tr? l?i bà Y?n nh? trên cho th?y h? kh?ng ??i di?n v?i nh?ng quy?t ??nh sai c?a mình”, lu?t s? Tu?n ??a ra y ki?n.

Báo Dan trí Hình ảnh gây sốc khi chơi CDs? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c

D??ng Phong