Ch? nh?t, 16/08/2020 - 07:59

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai

Dan trí

C?ng trình th?y l?i Pleikeo hoàn thành n?m 2019, ch?a ???c nghi?m thu ?? xu?t hi?n nhi?u d?u hi?u h? h?ng sau m?a. Hi?n c? quan ch?c n?ng ?ang ki?m tra, xác minh v? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án thu? l?i Plei Keo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê, Gia Lai) có t?ng v?n ??u t? xay d?ng h?n 119 t? ??ng v?i c?ng su?t t??i 500 ha ??t n?ng nghi?p. C? th?, n?m 2017, UBND t?nh Gia Lai ky phê duy?t ??u t? d? án c?ng trình th?y l?i Plei Keo (t?i x? Ayun, huy?n Ch? Sê) là c?ng trình th?y l?i c?p IV, kinh phí h?n 41,5 t? ??ng g?m xay d?ng than ??p, c?ng x? tràn và các h?ng m?c khác. ??n n?m 2018, UBND t?nh Gia Lai ti?p t?c phê duy?t d? án h? th?ng kênh d?n c?a th?y l?i Plei Keo v?i t?ng kinh phí 77,7 t? ??ng.?

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 1
C?ng trình th?y l?i ch?a bàn giao ?? xu?t hi?n nhi?u v?t h? h?ng

Riêng H? th?ng kênh d?n c?a D? án th?y l?i Plei Keo có t?ng m?c ??u t? h?n 77 t? ??ng, do UBND Ch? Sê làm ch? ??u t?. Theo ?ó, UBND Ch? Sê ch?u trách nhi?m v? n?i dung d? án, các gi?i pháp k? thu?t, h? s? thi?t k?…H? th?ng kênh d?n c?a D? án th?y l?i Plei Keo có m?t kênh chính dài 560m, sau ?ó tách ra thành hai kênh N1 (dài 5,6 km) và N2 (dài 5,9 km).

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 2
Nhi?u v?t n?t l?n t?i ?ng d?n b? l?p ??t vùi l?p. Sau m?a, nh?ng v?t n?t m?i ???c hé l?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? lau, ng??i dan ?? ph?n ánh vi?c h? th?ng kênh d?n c?a D? án th?y l?i Plei Keo xu?t hi?n nhi?u v?t n?t nghiêm tr?ng. Có m?t t?i khu v?c làng A Ch?ng (x? Ayun) phóng viên ?? ghi nh?n xu?t hi?n nhi?u v? trí h? h?ng nghiêm tr?ng t?i kênh N1. Theo ?ó, máng bê t?ng b? n?t toác và xu?t hi?n nhi?u d?u v?t trám xi m?ng nham nh? ? v? trí n?i gi?a ?ng thép v?i kênh máng. Nhi?u kh?i bê t?ng b? v? thành t?ng m?ng l?n nh?ng ?? ???c ?? ??t ?á nh?m ?? che d?u v?t.

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 3
V?t n?t t?i máng d?n ???c dùng xi m?ng ??n g?n nh?ng kh?ng thành

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n tr??ng h? h?ng ch? b? l? ra b?i nh?ng c?n m?a r?ng l?n. Ngoài ra, d?c kênh N1 có hàng tr?m thanh s?t lòi ra t? nh?ng tr? bê t?ng cao ngang t?m m?t, ng??i dan làm n??ng r?y xung quanh ch? c?n b?t c?n, ng? vào s? g?p nguy hi?m.?

T?i kênh N2, c?ng trình ???c thi c?ng theo ki?u t?m b?, nhi?u ?i?m n?i gi?a ?ng thép v?i máng bê t?ng c?ng ?? b? n?t, xung quanh c?ng trình b? s?t l? nghiêm tr?ng. Máng bê t?ng kh?ng có n?p ??y, ?á và v?t li?u xay d?ng ???c ?? b?a b?i xung quanh ??t s?n xu?t c?a ng??i dan…

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 4
H? th?ng máng d?n b? h? h?ng ? nhi?u thanh ngang

Theo quy?t ??nh phê duy?t c?a UBND t?nh Gia Lai, d? án ???c kh?i c?ng t? n?m 2018 và hoàn thành trong n?m 2019. Tuy nhiên, ??n nay c?ng trình v?n ch?a nghi?m thu và bàn giao ?? ??a vào s? d?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n Minh Tri?u, Tr??ng Ban qu?n ly các d? án xay d?ng c? b?n huy?n Ch? Sê th?a nh?n, c?ng trình ch?a th? nghi?m thu vì ??n v? thi c?ng ?ang kh?c ph?c s? c? h? h?ng. ?ng Tri?u cho bi?t: “C? quan ch?c n?ng s? nghi?m thu khi ??n v? thi c?ng làm ?úng, ??m b?o kh?i l??ng”.

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 5
Nh?ng thanh s?t r?t nguy hi?m xu?t hi?n dày ??c c? hai kênh N1 và N2

???c bi?t, c?ng ty TNHH Xay d?ng Ngh?a Thành là ??n v? thi c?ng H? th?ng kênh d?n c?a D? án th?y l?i Plei Keo. ?ng Tr?n V?n Th??ng, Giám ??c c?ng ty Ngh?a Thành cho r?ng, ?áng l? ??n v? ?? bàn giao r?i nh?ng m?a gió nhi?u quá nên có m?t s? ?i?m b? xói mòn, kh?c ph?c xong s? bàn giao c?ng trình.

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 6
Tr? bê t?ng kh?ng ?n kh?p v?i ?ng thép

Ngay sau khi n?m s? vi?c, S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n t?nh Gia Lai ?? có v?n b?n giao Chi c?c Th?y l?i ch? trì ph?i h?p v?i UBND huy?n Ch? Sê ki?m tra, rà soát ?ánh giá th?c tr?ng, tình hình xu?ng c?p c?a c?ng trình th?y l?i Pleikeo và ?? xu?t các gi?i pháp x? ly, kh?c ph?c.

C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 7
Mi?ng ván ???c ?óng l?i ?? che ?i?m n?i gi?a ?ng s?t và máng bê t?ng b? n?t toác
C?ng trình th?y l?i tr?m t? ch?a bàn giao ?? b? h? h?ng t?i Gia Lai - 8
V? trí h?ng t?i ?i?m N2. D? án th?y l?i Plei Keo có c?ng su?t t??i 500 ha ??t n?ng nghi?p (ch? y?u là ??t lúa) c?a ng??i dan x? Ayun, huy?n Ch? Sê. C?ng trình này do UBND huy?n Ch? Sê làm ch? ??u t?.

X? AYun là x? vùng 3 (x? ??c bi?t khó kh?n) g?m 6/6 th?n, làng, v?i g?n 3.800 kh?u, 97% là ng??i dan t?c thi?u s?, 27% h? nghèo. Ng??i dan ?ang mong ngóng c?ng trình ???c ??a vào ho?t ??ng ?? có n??c ph?c v? sinh ho?t và canh tác lúa 2 v?.

Ph?m Hoàng