Th? b?y, 05/09/2020 - 08:14

Gia Lai:

C?ng trình th?y l?i ch?a làm xong ?? h?ng: C?n xin thêm 60 t? ??ng!

Dan trí

C?ng trình th?y l?i Pleikeo ??u t? ch?a hoàn thành ?? x?y ra nhi?u h? h?ng. Bên c?nh ?ó, nhi?u ch? kh?ng l?y ???c n??c do xay kênh th?p, mu?n gi?i quy?t thì c?n ??u t? thêm 60 t? ??ng.

Ki?m tra c?ng tác s?a ch?a

Trong cu?i tháng 8/2020, ?ng Nguy?n H?ng Hà, Bí th? Huy?n ?y cùng c? quan ch?c n?ng c?a huy?n Ch? Sê ?? ?i ki?m tra c?ng trình th?y l?i Pleikeo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê, Gia Lai) mà báo chí ?? ph?n ánh.

?oàn c?ng tác ?? ??n nh?ng v? trí mà ??n v? thi c?ng ?ang s?a ch?a t?i kênh d?n, thanh ngang ?? ?ánh giá, ki?m tra c?ng tác kh?c ph?c. Nh?ng v? trí s?a ch?a ch?a ??t, Bí th? huy?n ?y ?? yêu c?u làm l?i ?? ??m b?o ch?t l??ng.

C?ng trình th?y l?i ch?a làm xong ?? h?ng: C?n xin thêm 60 t? ??ng! - 1
Bí th? huy?n ?y Ch? Sê ?? ch? ra m?t thanh gi?ng có k?t c?u kh?ng ??m b?o ch?t l??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng Nguy?n H?ng Hà cho bi?t s? giao Ban Qu?n ly d? án huy?n ti?p t?c rà soát, hoàn ch?nh các ?i?m có h? h?ng cho ??n khi hoàn thành, ??m b?o ch?t l??ng theo ?úng thi?t k? và tính th?m m?. Cùng v?i ?ó, nhi?u ?i?m c?n s?a ch?a, b? sung nh? ki?n ngh? c?a S? NN&PTNT ch?a th?y làm l?i nên ?? ?? ngh? ch? ??u t? cho các bên liên quan ti?p t?c làm trong th?i gian 30 ngày n?a, ??n cu?i tháng 9 ph?i hoàn thành.

C?ng trình th?y l?i ch?a làm xong ?? h?ng: C?n xin thêm 60 t? ??ng! - 2
?ng Hà yêu c?u ??n v? thi c?ng ?ào m?t v? trí ?? ki?m tra

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng th?ng tin mà báo chí ph?n ánh v? c?ng trình, theo c? quan chuyên m?n, chuyên ngành, ??i ?i?u tra t?ng h?p, C?ng an huy?n Ch? Sê ?? cùng phòng ban c?a C?ng an t?nh ?i ki?m tra. Sau ?ó, c?ng an có th?ng báo là t?t c? nh?ng ch? h? h?ng nh? th?ng tin báo chí ph?n ánh là ?úng.

C?n 60 t? n?a m?i t??i ?? di?n tích

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, tuy?n kênh d?n c?a D? án th?y l?i Pleikeo dài h?n 15.6km ch?y qua nhi?u làng c?a x? Ayun (huy?n Ch? Sê, Gia Lai). Khi phê duy?t ??u t? c?ng trình th?y l?i Pleikeo, UBND t?nh Gia Lai d? ki?n n?u ?i vào ho?t ??ng th?y l?i này có n?ng l?c t??i kho?ng 500 ha cay tr?ng; trong ?ó 400 ha lúa, còn l?i là cay hoa màu c?a ng??i dan 10 làng thu?c x? Ayun, huy?n Ch? Sê.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, nhi?u cánh ??ng ? ??u ngu?n v?n trong tình tr?ng khát kh?, n??c ch?y kh?ng ??n. Lúc này, ng??i dan ph?i dùng máy b?m, h? th?p ru?ng ?? d?n n??c vào ph?c v?. V? ngh?ch ly kênh d?n qua ru?ng nh?ng n??c kh?ng th? ch?y vào ru?ng, ?ng Hà cho r?ng do ??a hình ph?c t?p, ?? chênh cao t? m?t c?ng l?y n??c trên ??p ??u m?i ??n khu t??i h? l?u cu?i cùng ch? kho?ng 20m mà chi?u dài kênh t??i h?n 15.6 km nên áp l?c y?u.

C?ng trình th?y l?i ch?a làm xong ?? h?ng: C?n xin thêm 60 t? ??ng! - 3
Do kênh d?n sau bên d??i ru?ng, ng??i dan ph?i dùng máy b?m l?y n??c t??i

N?u ??a kênh d?n lên cao b?ng m?t ru?ng thì n??c kh?ng ch?y ???c v? phía vùng h? l?u cu?i cùng v?i di?n tích c?n n??c t?i hàng tr?m ha. Vi?c xay d?ng h? th?ng ???ng ?ng n??c nh? v?y ?? ???c tính toán k? l??ng và là vi?c b?t kh? kháng. "H? th?ng ??p này ch?a ???c ??u t? ??ng b?, m?i ch? ???c ph?n than ??p và kênh d?n chính mà ch?a có các tuy?n kênh n?i ??ng ??a n??c t?i t?ng ru?ng. Vi?c này s? ???c kh?c ph?c khi có các tuy?n kênh n?i ??ng" – ?ng Hà nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo ?ng Hà, m?c tiêu c?ng trình 119 t? ??ng này là t??i ???c kho?ng 500ha ??t nh?ng th?c t? kh? n?ng t??i d?n ch?a ??t m?t n?a di?n tích. ?? hoàn thi?n h? th?ng kênh m??ng n?i ??ng s? c?n kho?ng 60 t? ??ng n?a. Huy?n Ch? Sê ?? ??ng ky v?i t?nh ?? ??a gói 60 t? ??ng vào xay d?ng và ?ang ch? H?ND t?nh th?ng qua. "V?i gói ??u t? 119 t? ??ng nh? hi?n nay ?? xong ph?n ??p và kênh chính, còn h? th?ng kênh m??ng n?i ??ng v?n ch?a làm. Chính vì v?y ch?a th? khai thác t?i ?a ???c ngu?n n??c ph?c v? ng??i dan" – ?ng Hà k?t lu?n.

C?ng trình th?y l?i ch?a làm xong ?? h?ng: C?n xin thêm 60 t? ??ng! - 4

Tr??c ?ó, báo chí ?? phát hi?n trong l?i bê t?ng toàn là ??t bùn nh?a

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? báo Dan trí ?? th?ng tin, n?m 2017 UBND t?nh Gia Lai ky phê duy?t ??u t? d? án C?ng trình th?y l?i Pleikeo t?i x? Ayun, huy?n Ch? Sê (Gia Lai) v?i kinh phí h?n 41,5 t? ??ng. ??n n?m 2018, UBND t?nh Gia Lai ti?p t?c phê duy?t d? án H? th?ng kênh d?n c?a th?y l?i Pleikeo v?i t?ng kinh phí 77,7 t? ??ng.? Nh? v?y, t?ng c?ng 2 giai ?o?n, c?ng trình này có t?ng s? v?n h?n 119 t? ??ng, do UBND huy?n Ch? Sê làm ch? ??u t?. M?c dù c?ng trình ?? hoàn thành nh?ng ch?a nghi?m thu, bàn giao ??a vào s? d?ng. T?i h? th?ng kênh d?n ?? xu?t hi?n nhi?u h? h?ng, s?t l?.

Ph?m Hoàng