Th? ba, 24/11/2020 - 07:31

Ch? quán bánh xèo tra t?n d? man nhan viên s? nh?n "k?t ??ng" ??n m?c nào?

Dan trí

Ngoài vi?c "l?nh án" vì hành vi hành h? tr? em, ch? quán bánh xèo còn có th? ??i di?n v?i t?i danh s? d?ng lao ??ng tr? em d??i 16 tu?i v?i m?c ph?t lên ??n 200 tri?u ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? vi?c gay ph?n n? trong d? lu?n khi 2 nhan viên làm thuê ? quán bánh xèo Mi?n Trung (trong ?ó có 1 em m?i 15 tu?i) n?m t?i Khu C?ng nghi?p Yên Phong, t?nh B?c Ninh t? cáo liên t?c b? ch? b? ?ói, ?ánh ??p d? man khi?n than th? tàn t?, b?m d?p... Các nhan viên này th??ng xuyên b? ?ánh ??p, kh?ng ???c nh?n l??ng hàng tháng, kh?ng ???c dùng ?i?n tho?i, b? ??p v? ?i?n tho?i nên kh?ng th? liên l?c v?i gia ?ình ?? c?u c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?p c? th? h? ??y nh?ng v?t th??ng c? c? và m?i, trong ?ó th?m chí có nhan viên còn nói b? ?ánh g?y m?y r?ng c?a.

Ch? quán bánh xèo tra t?n d? man nhan viên s? nh?n k?t ??ng ??n m?c nào? - 1

?Nguy?n Th? ánh Tuy?t - ch? quán bánh xèo - làm vi?c v?i c? quan c?ng an.

Ngày 23/11, tr? l?i phóng viên Dan trí, l?nh ??o C?ng an huy?n Yên Phong cho bi?t, ??n v? ?? m?i ch? quán là Nguy?n Th? ánh Tuy?t (SN 1986, th??ng trú t?i Qu?ng Ng?i) cùng ch?ng là Nguy?n Thanh V? và 2 nhan viên quán ??n tr? s? làm vi?c.

Ngay sau ?ó, C? quan c?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Yên Phong ra l?nh t?m gi? hình s? ??i v?i Nguy?n Th? ánh Tuy?t ?? ti?p t?c làm r? hành vi b?o hành ng??i d??i 16 tu?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phía 2 nhan viên D. và ?, sau khi làm vi?c v?i c? quan C?ng an huy?n Yên Phong, c? 2 ?? ???c ??a ??n c? s? y t? ?? th?m khám, ch?a tr? v?t th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? vi?c khi?n d? lu?n h?t s?c ph?n n? v? hành vi tàn b?o c?a ng??i ch? quán.

Nh?n ??nh s? vi?c d??i góc ?? pháp ly, lu?t s? Quách Thành L?c - C?ng ty Lu?t TNHH LSX cho bi?t, C? quan ?i?u tra s? ti?n hành nh?ng ho?t ??ng ?i?u tra ?? xác ??nh hành vi ph?m t?i c?a ng??i hành h?, m?c ?? th??ng tích, ?? tu?i c?a ng??i b? hành h? ?? t? ?ó xác ??nh hành vi ph?m t?i. Khi ?? c?n c? c? quan t? t?ng tr?ng v? án này có th? xác ??nh hành vi ph?m t?i c?a ch? quán thu?c hành vi hành h? tr? em theo kho?n 2 ?i?u 140 B? lu?t hình s? v?i m?c ph?t tù t? 1-3 n?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo quy ??nh t?i ?i?u 140?B? lu?t hình s? n?m 2015, s?a ??i b? sung n?m 2017?v??t?i hành h? ng??i khác theo B? lu?t hình s? 2015 nh? sau:

1. Ng??i nào ??i x? tàn ác ho?c làm nh?c ng??i l? thu?c mình n?u kh?ng thu?c các tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?u 185 c?a B? lu?t này, thì b? ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? ??n 03 n?m ho?c ph?t tù t? 03 tháng ??n 02 n?m.

2. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t tù t? 01 n?m ??n 03 n?m:

3.a) ??i v?i ng??i d??i 16 tu?i, ph? n? mà bi?t là có thai, ng??i già y?u, ?m ?au ho?c ng??i khác kh?ng có kh? n?ng t? v?;

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? hành vi: Có hành vi ??i x? tàn ác ??i v?i ng??i l? thu?c mình, c? th? là: ??i x? tàn ác, ???c hi?u là hành vi gay ra s? ?au ??n v? th? xác (và tinh th?n) ??i v?i n?n nhan d??i các hình th?c nh? ?ánh ??p, b? ?ói, có ho?c kh?ng kèm theo vi?c ch?i m?ng th?m t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên vi?c ??i x? tàn ác ph?i ch?a ??t ??n m?c ?? nghiêm tr?ng ?? truy c?u trách nhi?m hình s? v? t?i c? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kho?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ?i?m khác c?n chú y là vi?c ??i x? tàn ác th?ng th??ng ph?i l?p ?i l?p l?i và kéo dài trong m?t th?i gian nh?t ??nh. Ng??i b? h?i ph?i là ng??i có quan h? l? thu?c ??i v?i ng??i ph?m t?i v? quan h? x? h?i, c?ng tác ho?c v? t?n giáo. ? ?ay là s? l? thu?c gi?a ng??i làm thuê và ch? s? d?ng lao ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhách th?: Hành vi ph?m t?i nêu trên xam ph?m ??n s?c kho? c?a ng??i khác (g?m s?c kho? th? ch?t và s?c kho? tam th?n). M?t ch? quan: Ng??i ph?m t?i th?c hi?n t?i ph?m này v?i l?i c? y.

Ch? quán bánh xèo tra t?n d? man nhan viên s? nh?n k?t ??ng ??n m?c nào? - 2

Trên c? th? cháu D. có nhi?u v?t th??ng nghiêm tr?ng, c? c? c? m?i.

Có th? xem xét thêm hành vi s? d?ng lao ??ng ch?a ?? tu?i lao ??ng!

Theo Lu?t s? L?c, nh? th?ng tin ph?n ánh, m?t trong hai nhan viên b? hành h? sinh n?m 2005, t?c là m?i 15 tu?i.

C?n c? t?i kho?n 1 ?i?u 3 B? lu?t Lao ??ng quy ??nh ng??i lao ??ng là ng??i t? ?? 15 tu?i tr? lên, có kh? n?ng lao ??ng, ???c tr? l??ng và ch?u s? qu?n ly, ?i?u hành c?a ng??i s? d?ng lao ??ng:

Th?i gian làm vi?c c?a ng??i lao ??ng ch?a thành niên t? ?? 15 ??n d??i 18 tu?i kh?ng ???c quá 08 gi? trong m?t ngày và 40 gi? trong m?t tu?n. Th?i gi? làm vi?c c?a ng??i d??i 15 tu?i kh?ng ???c quá 04 gi? trong m?t ngày và 20 gi? trong m?t tu?n và kh?ng ???c s? d?ng làm thêm gi?, làm vi?c vào ban ?êm. Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i t?o c? h?i ?? ng??i lao ??ng ch?a thành niên và ng??i d??i 15 tu?i tham gia lao ??ng ???c h?c v?n hóa.

Ngoài ra t?i s? d?ng lao ??ng tr? em còn ???c quy ??nh v? s? d?ng lao ??ng tr? em d??i 16 tu?i t?i Kho?n 98 ?i?u 1 Lu?t s?a ??i B? lu?t Hình s? 2017 nh? sau:

98. S?a ??i, b? sung ?i?u 296 nh? sau:

“?i?u 296. T?i vi ph?m quy ??nh v? s? d?ng ng??i lao ??ng d??i 16 tu?i".

1. Ng??i nào s? d?ng ng??i lao ??ng d??i 16 tu?i làm c?ng vi?c n?ng nh?c, nguy hi?m ho?c ti?p xúc v?i ch?t ??c h?i theo danh m?c mà Nhà n??c quy ??nh thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t ti?n t? 30.000.000 ??ng ??n 200.000.000 ??ng, ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? ??n 03 n?m ho?c ph?t tù t? 06 tháng ??n 03 n?m:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD2. a) ?? b? x? ph?t vi ph?m hành chính v? hành vi này ho?c ?? b? k?t án v? t?i này, ch?a ???c xóa án tích mà còn vi ph?m;

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3. b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60%;

4. c) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t?ng t? l? t?n th??ng c? th? c?a nh?ng ng??i này t? 31% ??n 60%.

5. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t tù t? 03 n?m ??n 07 n?m:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD6. a) Ph?m t?i 02 l?n tr? lên;

7. b) Làm ch?t ng??i;

8. c) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? lên;

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD9. d) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t?ng t? l? t?n th??ng c? th? c?a nh?ng ng??i này t? 61% ??n 121%.

10. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t tù t? 05 n?m ??n 12 n?m:

11. a) Làm ch?t 02 ng??i tr? lên;

12. b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t?ng t? l? t?n th??ng c? th? c?a nh?ng ng??i này 122% tr? lên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD13. Ng??i ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? 10.000.000 ??ng ??n 50.000.000 ??ng, c?m hành ngh? ho?c làm c?ng vi?c nh?t ??nh t? 01 n?m ??n 05 n?m.”.

Nh? v?y, c? quan c?ng an s? c?n c? vào hành vi vi ph?m c?a Nguy?n Th? ánh Tuy?t mà có th? áp d?ng m?c x? ph?t ??a ra phù h?p v?i 2 t?i danh là hành h? tr? em và s? d?ng lao ??ng tr? em.

Xin c?m ?n Lu?t s?!

Kh? Van (th?c hi?n)