Th? b?y, 05/09/2020 - 08:09

Bài 8:

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM

Dan trí

??t n?ng nghi?p b? “x? th?t” v? t?i v?, nhà kh?ng phép m?c lên ? ?t, ??u c? ??t có d?u hi?u hình s?, chính quy?n bu?ng l?ng qu?n ly... là nh?ng sai ph?m x?y ra t?i huy?n Bình Chánh, TP.HCM.

Nh?ng c?ng trình vi ph?m “c?c kh?ng”

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t khu ??t n?ng nghi?p b? "x? th?t" phan l? bán n?n t?i x? V?nh L?c A, huy?n Bình Chánh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra TP.HCM ?? có th?ng báo k?t lu?n thanh tra v? c?ng tác qu?n ly ??t ?ai, tr?t t? xay d?ng trên ??a bàn huy?n Bình Chánh t? tháng 1/2016 – 3/2020. Qua ?ó ch? ra hàng lo?t sai ph?m nghiêm tr?ng t?i ??a bàn này.

Thanh tra TP.HCM xác ??nh, tình hình vi ph?m ??t ?ai, tr?t t? xay d?ng giai ?o?n này t?i huy?n Bình Chánh nhi?u ph?c t?p, có d?u hi?u c?a vi?c ??u c? mua bán ??t, t? phan l? bán n?n, xay d?ng nhà ? trên ??t n?ng nghi?p. Vi?c ph?i h?p ki?m tra, ng?n ch?n vi ph?m c?a UBND huy?n, 16 x?, th? tr?n và Thanh tra xay d?ng ??a bàn ch?a ??ng b?, kh?ng ch? ??ng x? ly ngay t? ??u.

?i?n hình, t?i x? Bình H?ng, khu ??t thu?c nhà hàng H??ng D?a c? có t?ng di?n tích kho?ng 15.000m2, ng??i dan ?? xay d?ng c?ng trình kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p, ??t l?n r?ch ?? cho thuê và mua bán gi?y tay, chuy?n nh??ng qua l?i nhi?u ng??i thu l?i b?t chính.?

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng c?n nhà ???c khoác t?n c? bên ngoài.

Có c?ng trình sai ph?m kéo dài t? lau, qua nhi?u th?i k? t? n?m 2003 ??n th?i ?i?m thanh tra tháng 3/2020 (kho?ng 17 n?m) v?n còn t?n t?i các c?ng trình xay d?ng kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p, ??t ao, ??t r?ch nh?ng UBND huy?n Bình Chánh, Thanh tra S? Xay d?ng và UBND x? Bình H?ng ch?a x? ly d?t ?i?m.

T?i x? V?nh L?c A, V?nh L?c B, Thanh tra TP.HCM c?ng ch? r? hàng lo?t sai ph?m nghiêm tr?ng, nhi?u tr??ng h?p s? d?ng ??t kh?ng ?úng m?c ?ích, kh?ng phù h?p quy ho?ch, t? y xay d?ng móng g?ch, san l?p m?t b?ng, có d?u hi?u phan l? trên ??t n?ng nghi?p, chuy?n nh??ng mua bán gi?y tay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ?ó, khu ??t di?n tích h?n 52.000m2 ? x? V?nh L?c B, dù ch?a ???c c? quan có th?m quy?n giao ??t ?? th?c hi?n ??u t? d? án nhà ? nh?ng ch? ??t ?? t? y chuy?n m?c ?ích SD? thành ??t ?, xay d?ng kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p 72 c?n nhà ? riêng l? (nhà ph? liên k?), bán nhà ? cho các h? gia ?ình, cá nhan hình thành khu dan c? sinh s?ng.

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 3
Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 4

Chính quy?n ??a ph??ng c?m bi?n c?m.

??a bàn x? Tan Quy Tay, c?ng ?? x?y ra tình tr?ng nhi?u h? dan SD? kh?ng ?úng m?c ?ích, xay nhà ? trên ??t n?ng nghi?p, nh?n chuy?n nh??ng b?ng gi?y vi?t tay…, qua ?ó th? hi?n s? thi?u trách nhi?m trong vi?c ki?m tra, x? ly hành vi vi ph?m c?a l?nh ??o ??a ph??ng.

Thanh tra TP.HCM xác ??nh, có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t hình s? t? nh?ng v? vi?c trên, c?n ti?p t?c chuy?n c? quan ?i?u tra ?? làm r? và x? ly nghiêm minh theo quy ??nh.

Giao ??t m?t ??ng, làm m?t n?o

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 5

Nh?ng khu ??t n?ng nghi?p có d?u hi?u b? "x? th?t" bu?c UBND x? ph?i c?m bi?n c?m.

N?m 2010, UBND TP.HCM có quy?t ??nh giao ??t cho C?ng ty TNHH Th??ng m?i D?ch v? Hu?nh Th?ng (Cty Hu?nh Th?ng) ?? ??u t? xay d?ng h? t?ng k? thu?t D? án Khu dan c? Trung tam Th??ng m?i t?i x? Tan Nh?t (huy?n Bình Chánh).?Tuy nhiên, Cty này kh?ng th?c hi?n ?úng trình t? th? t?c theo quy ??nh, ch?a chuy?n m?c ?ích SD? thành ??t ?, ch?a th?c hi?n ngh?a v? tài chính v? ??t ?ai… nh?ng ?? phan l?, ky h?p ??ng bán n?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, ch? ??u t? và các h? dan ?? tri?n khai xay d?ng trên ph?n ??t n?ng nghi?p 187 c?n nhà ? riêng l? (nhà ph? liên k? v??n), 225 c?n h? chung c? (trên di?n tích 35 n?n ??t n?ng nghi?p), 2 h?ng m?c nhà ?i?u hành d? án, h? b?i và các h?ng m?c ph? tr?.

Cty Hu?nh Th?ng ti?n hành xay d?ng nhà ? ?? bán nh?ng kh?ng th?c hi?n h? s? pháp ly liên quan ??n d? án phát tri?n nhà ? theo quy ??nh c?a Lu?t Nhà ?, ch?a ???c c? quan có th?m quy?n giao ??t ?? th?c hi?n ??u t? d? án nhà ?, ch?a ???c th?m ??nh, phê duy?t d? án nhà ?.

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhu ??t n?ng nghi?p ???c quay t?n ?? ti?n hành san l?p, làm ???ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra TP.HCM xác ??nh, nh?ng hành vi trên là vi ph?m nghiêm tr?ng Lu?t ??t ?ai, vi ph?m nghiêm tr?ng các quy ??nh v? s? d?ng ??t, vi ph?m Lu?t Kinh doanh b?t ??ng s?n, th?c hi?n kh?ng ?úng quy ??nh Lu?t Xay d?ng ?? thu l?i b?t chính là có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t hình s?, có hành vi l?a ??o, chi?m ?o?t tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? c?p phép xay d?ng (GPXD), UBND huy?n Bình Chánh th?c hi?n c?ng khai b?ng hình th?c niêm y?t t?i b? ph?n ti?p nh?n và hoàn tr? h? s?. Tuy nhiên, huy?n này kh?ng ti?n hành c?m m?c ngoài th?c ??a ?? xác ??nh l? gi?i các h?m, ch? gi?i xay d?ng ?? làm c? s? c?p GPXD, t? ?ó phát sinh tr??ng h?p c?p GPXD nh?ng h? t?ng khu v?c ch?a ??m b?o.

Ch?ng ch?t sai ph?m ? “th? ph?” phan l? bán n?n gi?a TP.HCM - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTình hình vi ph?m ??t ?ai, tr?t t? xay d?ng giai ?o?n này t?i huy?n Bình Chánh nhi?u ph?c t?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? làm r? nh?ng sai ph?m trên, Ch? t?ch UBND TP.HCM giao Giám ??c S? N?i v? ch? trì, m?i U? ban Ki?m tra Thành u?, Thanh tra TP và các ??n v? có liên quan rà soát, t?ng h?p, tham m?u UBND TP ki?m ?i?m làm r? trách nhi?m v? các thi?u sót, sai ph?m ??i v?i t? ch?c, cá nhan là l?nh ??o UBND huy?n Bình Chánh qua t?ng th?i k?. Tùy theo tính ch?t, m?c ?? sai ph?m mà có hình th?c x? ly phù h?p, ?úng quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, ki?n ngh? C?ng an TP tri?n khai các bi?n pháp nghi?p v? nh?m phát hi?n các v? vi?c có d?u hi?u hình s? ?? ?i?u tra. T?p trung vào các v? vi?c có d?u hi?u ??a, nh?n m?i gi?i h?i l?, tham nh?ng, các ??i t??ng ??u c? ??t, mua bán chuy?n nh??ng thu l?i b?t chính, xay d?ng kh?ng phép, sai phép… x? ly nghiêm nh?ng sai ph?m ?? l?p l?i k? c??ng tr?t t? xay d?ng trên ??a bàn huy?n Bình Chánh.

Báo Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin ??n b?n ??c.

Trung Kiên