Th? t?, 04/11/2020 - 07:31

Bài 14:

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu

Dan trí

C? quan An ninh ?i?u tra B? C?ng an ?? chuy?n ??n c?a bà H?i t? cáo hành vi vi ph?m khi th?c hi?n nhi?m v?, c?ng v? c?a l?nh ??o UBND TP V?ng Tàu ??n Thanh tra t?nh ?? gi?i quy?t theo th?m quy?n.

Kh?n kh? vì b?n có hi?u l?c h?n 6 n?m kh?ng ???c thi hành

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 1

C? quan An ninh ?i?u tra – B? C?ng an ?? chuy?n ??n c?a bà H?i t? cáo hành vi vi ph?m trong th?c hi?n nhi?m v?, c?ng v? c?a l?nh ??o UBND TP V?ng Tàu ??n Thanh tra t?nh BRVT ?? gi?i quy?t theo th?m quy?n.K?t qu? gi?i quy?t ?? ngh? th?ng báo cho c? quan An ninh ?i?u tra – B? C?ng an ?? theo d?i.

Vi?c ng??i dan th?ng ki?n m?t c? quan Nhà n??c là kh?ng nhi?u nh?ng ?? thi hành b?n án ?? có hi?u l?c c?a Toà thì v? cùng gian nan ngay c? khi có s? vào cu?c quy?t li?t, c?ng tam c?a nhi?u c? quan chuyên m?n thì hành trình xin c?p s? ?? c?a m?t gia ?ình v?n gian truan, kh?n kh?.?

Cau chuy?n gay b?c xúc d? lu?n x?y ra t?i TP. V?ng Tàu, t?nh Bà R?a – V?ng Tàu và ???c Báo Dan trí liên t?c ph?n ánh trong th?i gian qua.

Theo ?ó, gia ?ình ?ng Hoàng Bùi H??ng và bà D??ng Th? Liên s? d?ng m?nh ??t di?n tích 909,8m2 t?i s? 2A ???ng Nguy?n Chí Thanh (ph??ng Th?ng Tam, TP. V?ng Tàu) t? tr??c n?m 1990 t?i nay. N?m 2010, gia ?ình ?ng H??ng ?i n?p h? s? xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (GCNQSD?) nh?ng b? V?n phòng ??ng ky Quy?n s? d?ng ??t TP V?ng Tàu (hi?n nay là Chi nhánh V?n phòng ??ng ky ??t ?ai TP. V?ng Tàu) tr? h? s? v?i ly do h? s? kh?ng ?? ?i?u ki?n c?p GCNQSD? theo quy ??nh.

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 2

Khu ??t s? 2A Nguy?n Chí Thanh mà gia ?ình ?ng H??ng s? d?ng ?n ??nh t? tr??c n?m 1990.

?ng H??ng, bà Liên kh?i ki?n hành vi hành chính v? vi?c tr? h? s?, kh?ng c?p GCNQSD? cho gia ?ình. T?i 2 c?p xét x? c?a Tòa án t?i t?nh Bà R?a - V?ng Tàu (BRVT) ??u nh?n ??nh di?n tích ??t trên c?a ?ng H??ng, bà Liên có ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p GCNQSD? và tuyên toàn b? hành vi hành chính v? vi?c tr? h? s? xin c?p GCNQSD? c?a Chi nhánh V?n phòng ??ng ky ??t ?ai (CN VP?K??) TP. V?ng Tàu là trái lu?t, h?y b? v?n b?n tr? l?i h? s? c?a CN VP?K?? TP. V?ng Tàu.

Sau khi b?n án có hi?u l?c, ngày 11/8/2014, gia ?ình ?ng H??ng n?p l?i h? s? ?? ngh? c?p GCNQSD? di?n tích ??t trên và ???c trình lên UBND TP V?ng Tàu. Ngày 25/9/2015, Chi c?c Thi hành án dan s? TP. V?ng Tàu có v?n b?n ??n ??c thi hành b?n án phúc th?m hành chính ?? có hi?u l?c pháp lu?t.

T??ng ch?ng ??n th?i ?i?m này, gia ?ình ?ng H??ng s? ???c c?p GCNQSD? sau bao sóng gió, ki?n t?ng thì ?i?u kh?ng ng? ti?p t?c x?y ra.

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n án s? th?m và phúc th?m ??u nh?n ??nh di?n tích ??t trên c?a ?ng H??ng, bà Liên có ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p GCNQSD?.

Sau khi có b?n án phúc th?m, C?ng an TP V?ng Tàu b?t ng? ban hành v?n b?n s? 24/CATP (?3) ngày 15/2/2016 (v?n b?n này m?i ?ay ?? b? C?ng an t?nh BRVT k?t lu?n là trái lu?t, kh?ng ?úng ch?c trách, nhi?m v? c?a c? quan C?ng an). Tuy nhiên, th?i ?i?m n?m 2016, d?a vào báo cáo ?3, ngày 20/10/2016, UBND TP. V?ng Tàu và CN VP?K?? TP. V?ng Tàu có v?n b?n ?? ngh? Chánh án TAND C?p cao và Vi?n tr??ng VKSND C?p cao t?i TP.HCM xem xét theo th? t?c tái th?m ??i v?i b?n án phúc th?m c?a TAND t?nh BRVT.?

Tháng 7/2017, Vi?n KSND C?p cao và TAND C?p cao t?i TP.HCM có th?ng báo gi?i quy?t ??n ?? ngh? tái th?m ??u tr? l?i UBND TP. V?ng Tàu và CN VP?K?? TP. V?ng Tàu v?i n?i dung, ly do mà CN VP?K?? TP. V?ng Tàu ??a ra kh?ng ph?i c?n c? ?? kháng ngh? v? án theo th? t?c tái th?m.

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 4

Vi?n KSND C?p cao, TAND C?p cao t?i TP.HCM xác ??nh, ly do mà Chi nhánh V?n phòng ??ng kí ??t ?ai TP. V?ng Tàu ??a ra kh?ng ph?i là nh?ng c?n c? ?? tái th?m.

Tuy nhiên, ngày 29/11/2017, UBND TP. V?ng Tàu “ph?t l?” 2 b?n án ?? tuyên c?a tòa, “ph?t l?” vi?c Vi?n KSND C?p cao và TAND C?p cao t?i TP.HCM bác kháng ngh? ?? ky quy?t ??nh 6195/Q?-UBND ngày 29/11/2017 xác l?p di?n tích ??t ?ang là tài s?n thi hành án cho gia ?ình ?ng H??ng vào qu? ??t c?ng do Nhà n??c qu?n ly.

C? quan chuyên m?n vào cu?c th? nào?

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUBND TP V?ng Tàu ?? “n?n” quy ho?ch ?? m? con ???ng ch?y qua khu ??t 2A Nguy?n Chí Thanh (khung ?en) làm gia ?ình ?ng H??ng v? cùng b?c xúc.

Ngày 26/4/2019, T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai - B? TNMT có y ki?n và ?? ngh? S? TNMT t?nh BRVT ki?m tra, ch? ??o, ti?p nh?n, gi?i quy?t th? t?c ?? ngh? ??ng ky, c?p GCNQSD?, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n g?n li?n v?i ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t, theo yêu c?u ?? gi?i quy?t c?a Tòa án, Vi?n Ki?m sát, b?o ??m quy?n l?i h?p pháp cho ng??i s? d?ng ??t ??i v?i tr??ng h?p ng??i s? d?ng ??t ?? s? d?ng ?n ??nh t? tr??c ngày 15/10/1993.

Ngày 22/10/2019, S? TNMT ?? h?p ban Giám ??c v? vi?c th?ng nh?t gi?i quy?t m?t s? v?n ?? v??ng m?c trong vi?c h??ng d?n UBND TP. V?ng Tàu gi?i quy?t h? s? c?p GCNQSD? c?a gia ?ình ?ng H??ng? và có v?n b?n ki?n ngh? g?i UBND t?nh BRVT.?

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 6

S? Tài nguyên và M?i tr??ng t?nh Bà R?a - V?ng Tàu ?? có v?n b?n báo cáo UBND t?nh và h??ng d?n UBND TP V?ng Tàu trong v? vi?c gi?i quy?t c?p GCNQSD? t?i s? 2A Nguy?n Chí Thanh. Tuy nhiên, v?n b?n này kh?ng ???c áp d?ng.

Trong ?ó nêu r?: “C?n c? vào các tài li?u, ch?ng c? nêu trên, S? TNMT ki?n ngh? UBND t?nh BRVT xem xét giao UBND TP. V?ng Tàu c?n c? theo th?m quy?n, l?p th? t?c c?ng nh?n QSD? cho gia ?ình ?ng H??ng ??i v?i di?n tích ??t ? ?? th? 150m2 theo h?n m?c và di?n tích ??t n?ng nghi?p, ??t tr?ng cay lau n?m còn l?i theo hi?n tr?ng s? d?ng ??t. Gia ?ình ?ng H??ng ph?i th?c hi?n ngh?a v? tài chính, n?p ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh”.

Tháng 5/2020, Ch? t?ch UBND t?nh Bà R?a – V?ng Tàu Nguy?n V?n Th? ?? ch? trì bu?i h?p Th??ng tr?c UBND t?nh ?? nghe UBND TP V?ng Tàu báo cáo k?t qu? thi hành b?n án hành chính c?a ?ng Hoàng Bùi H??ng, bà D??ng Th? Liên. Ch? t?ch UBND t?nh BRVT yêu c?u UBND TP V?ng Tàu ph?i ch? ??o ti?p nh?n h? s? c?a ng??i dan theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai và n?i dung c?a b?n án ?? tuyên.?

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 7
B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 8

Bà Hoàng Th? H?i (???c ?ng Hoàng Bùi H??ng và bà D??ng Th? Liên u? quy?n) bên trong khu ??t 2A Nguy?n Chí Thanh.

Tháng 7/2020, Ch? t?ch UBND t?nh Bà R?a - V?ng Tàu ti?p t?c có quy?t ??nh th? ly t? cáo hành vi vi ph?m pháp lu?t trong vi?c th?c hi?n nhi?m v?, c?ng v? ??i v?i l?nh ??o UBND TP V?ng Tàu. N?i dung t? cáo ???c th? ly liên quan ??n hành vi l?i d?ng ch?c v? quy?n h?n trong khi thi hành c?ng v?, ra quy?t ??nh trái lu?t, c?n tr? thi hành án và xúc ph?m nghiêm tr?ng danh d?, nhan ph?m c?a ng??i khác.

Ch? t?ch UBND t?nh Bà R?a - V?ng Tàu giao Chánh Thanh tra t?nh t? ch?c ki?m tra, xác minh, k?t lu?n và ki?n ngh? bi?n pháp x? ly các n?i dung t? cáo nêu trên. Báo cáo k?t qu? v? Ch? t?ch UBND t?nh trong th?i h?n 50 ngày làm vi?c.

Liên quan ??n c?ng tác thanh tra, ngày 26/10/2020, C? quan An ninh ?i?u tra - B? C?ng an ?? có phi?u chuy?n ??n c?a bà Hoàng Th? H?i t? cáo hành vi vi ph?m pháp lu?t trong vi?c th?c hi?n nhi?m v?, c?ng v? c?a l?nh ??o UBND TP V?ng Tàu g?i ??n Thanh tra t?nh BRVT ?? gi?i quy?t theo th?m quy?n.

“K?t qu? gi?i quy?t ?? ngh? th?ng báo cho c? quan An ninh ?i?u tra - B? C?ng an ?? theo d?i”, phi?u chuy?n ??n c?a c? quan An ninh ?i?u tra - B? C?ng an nêu r?.

B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 9
??i bi?u Qu?c h?i L?u Bình Nh??ng, Phó Tr??ng ban Dan nguy?n – ?y ban Th??ng v? Qu?c H?i ?? chuy?n ??n ki?n ngh? c?a c?ng dan ??n Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc.
B? C?ng an giám sát quá trình gi?i quy?t v? “hành dan” t?i TP V?ng Tàu - 10

Tr??c ?ó, Ban Dan nguy?n thu?c U? ban Th??ng v? Qu?c h?i c?ng có c?ng v?n chuy?n ??n v? s? 2A ???ng Nguy?n Chí Thanh ??n Vi?n tr??ng Vi?n KSND T?i cao và B? tr??ng B? C?ng an.

M?i ?ay, ngày 30/10/2020, ??i bi?u Qu?c h?i L?u Bình Nh??ng, Phó Tr??ng ban Dan nguy?n – ?y ban Th??ng v? Qu?c H?i ?? chuy?n ??n ki?n ngh? bà H?i ??n Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc xem xét, ch? ??o gi?i quy?t theo quy ??nh ?? ??m b?o tính nghiêm minh c?a pháp lu?t, b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a c?ng dan.

Gia ?ình ?ng H??ng cho r?ng, nhi?u quy?t ??nh ???c UBND TP V?ng Tàu, UBND ph??ng Th?ng Tam ??a ra nh?m c?n tr? thi hành b?n án ?? có hi?u l?c c?a toà. G?n ?ay, UBND TP V?ng Tàu còn “n?n” quy ho?ch ?? m? con ???ng ch?y qua khu ??t 2A Nguy?n Chí Thanh làm gia ?ình ?ng v? cùng b?c xúc.

Qua v? vi?c này, d? lu?n càng b?n kho?n, tr?n tr? v? vi?c ng??i dan th?ng ki?n ???c m?t c? quan Nhà n??c là kh?ng nhi?u nh?ng ?? thi hành b?n án ?? có hi?u l?c c?a Toà thì v? cùng gian nan khi chính nh?ng cán b? ph?i ph?c v? dan l?i quay sang “hành dan”.

Báo Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Trung Kiên