Th? ba, 13/10/2020 - 09:36

Thanh Hoá:

Bí th? t?nh ?y ch? ??o làm r? v? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c?

Dan trí

Liên quan ??n vi?c ng??i dan bàn giao ??t ?? th?c hi?n d? án và ???c cam k?t b? trí ??t tái ??nh c? nh?ng ch?a ???c nh?n, Bí th? T?nh ?y Thanh Hóa ?? ch? ??o gi?i quy?t.

Tr??c ?ó, nh? Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD ph?n ánh, n?m 2015, sau khi ???c chính quy?n và ban ngành ch?c n?ng v?n ??ng, tuyên truy?n, nhi?u h? dan t?i x? Qu?ng C? (nay là ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n) ?? bàn giao ??t cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án khu du l?ch sinh thái, ngh? d??ng.

Bí th? t?nh ?y ch? ??o làm r? v? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? - 1
Ng??i dan bàn giao ??t cho Nhà n??c thu h?i giao cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án nh?ng ch?m ???c giao ??t T?C.

Trong ?ó, nhi?u gia ?ình ???c H?i ??ng b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? (T?C) thành ph? S?m S?n cam k?t b? trí ??t T?C t?i m?t b?ng Khu dan c?, T?C cánh ??ng S?ng ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u gia ?ình b? thu h?i ??t c?ng ?? ?óng ti?n s? d?ng ??t T?C. Tuy nhiên, ?? nhi?u n?m tr?i qua, các h? gia ?ình ?? bàn giao ??t l?i ch?m ???c b? trí T?C. Th?m chí, có tr??ng h?p ng??i ?? m?t v?n ch?a nh?n ???c ??t T?C.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo ph?n ánh c?a ng??i dan, nh?ng h? gia ?ình tích c?c trong vi?c bàn giao ??t thì ??n nay v?n ch?a ???c b? trí T?C. Trong khi ?ó, có nhi?u h? gia ?ình ch?m bàn giao ??t thì l?i ???c ?u tiên b? trí ??t T?C t?i nh?ng v? trí ??t có giá tr?.

Sau khi xem xét v?n ?? báo Dan trí ph?n ánh, ?ng Tr?nh V?n Chi?n, Bí th? T?nh ?y Thanh Hóa ?? có v?n b?n g?i Th??ng tr?c Thành ?y S?m S?n, giao x? ly ph?n ánh v? vi?c ch?m tr? bàn giao ??t T?C cho 17 h? dan có ??t b? thu h?i th?c hi?n D? án Khu du l?ch ngh? d??ng t?i thành ph? S?m S?n nh? ph?n ánh c?a báo Dan trí.

?ng Tr?nh V?n Chi?n có y ki?n ch? ??o giao Th??ng tr?c Thành ?y S?m S?n ch? ??o các c? quan ch?c n?ng xem xét, x? ly v? vi?c nêu trên theo quy ??nh; báo cáo Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?i ??ng nhan dan t?nh. ??ng th?i, giao V?n phòng T?nh ?y th?ng báo y ki?n ch? ??o c?a Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?i ??ng nhan dan t?nh ?? Th??ng tr?c Thành ?y S?m S?n ch? ??o th?c hi?n.

?ng Lê Duy H?ng, Giám ??c Ban qu?n ly D? án ??u t? xay d?ng thành ph? S?m S?n cho bi?t, b?t c?p th?i ?i?m th?c hi?n là kh?ng có qu? ??t T?C s?n ?? b? trí cho dan, d?n ??n quá trình v?n ??ng dan ph?i nang cao vai trò t? nguy?n và s? ??ng thu?n c?a nhan dan bàn giao m?t b?ng tr??c, nh?n ti?n b?i th??ng và thành ph? có cam k?t b? trí T?C khi có ?? ?i?u ki?n h? t?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi ?? ?i?u ki?n v? m?t h? t?ng ?? làm th? t?c giao ??t T?C thì có m?t s? v??ng m?c so v?i cam k?t. ??i v?i các tr??ng h?p này ph?i t?ng h?p, trên tinh th?n c? g?ng v?n d?ng c? ch?, báo cáo UBND t?nh giao ?? theo cam k?t ??i v?i nhan dan.

“H?i ??ng b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng th?i ?i?m ?ó cam k?t giao ??t T?C cho dan, ch?a l??ng h?t ???c khó kh?n trong quá trình khi giao ??t, c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t cho dan. Vì m?c tiêu ti?n ?? c?a t?nh giao g?p nên v?n ??ng ?? có s? ??ng thu?n c?a dan”, ?ng H?ng cho bi?t thêm.

C?ng theo ?ng H?ng, ban ch? ??o gi?i phóng m?t b?ng thành ph? ?? có cam k?t và dan ?? bàn giao ??t cho d? án t? nh?ng n?m 2016 ??n nay ?? 4 ??n 5 n?m. Vi?c gi?i quy?t các v??ng m?c cho dan theo ?úng cam k?t là c?n thi?t.

V? vi?c nhi?u h? ch?m bàn giao ??t thì ???c b? trí T?C nhanh và t?i v? trí thu?n l?i, theo ?ng H?ng thì trong quá trình gi?i quy?t tr??ng h?p nào c?ng có m?t tích c?c và ch?a tích c?c.

Tr?n Lê