Th? b?y, 31/10/2020 - 16:25

??k N?ng

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo "th?t ru?t"!

Dan trí

C?ng trình tr?ng ?i?m c?a t?nh ??k N?ng liên ti?p g?p s? c? s?t l?, h? h?ng trong quá trình thi c?ng. ??k N?ng ph?i m?i ??n v? ??c l?p ?? tìm nguyên nhan c?a s? c? liên ti?p x?y ra t?i “??i d? án”.

C?ng trình KCN Nhan C? ch?a bàn giao ?? h? h?ng

C? xay... l?i s?p !

Tr??c ?ó Dan trí ?? t?ng ph?n ánh, tháng 4/2020 vào cao ?i?m c?a mùa kh?, m?t kh?i l??ng l?n ??t ?á t?i d? án C? s? h? t?ng k? thu?t bên trong và bên ngoài hàng rào Khu c?ng nghi?p Nhan C? (x? Nhan C?, huy?n ??k R’l?p) b? ?? s?p.

Theo l?nh ??o Ban Qu?n ly D? án ??u t? Xay d?ng các c?ng trình giao th?ng- dan d?ng- c?ng nghi?p t?nh ??k N?ng (ch? ??u t?), c?ng trình trên ???c xay d?ng ?? ph?c v? cho C?ng ty TNHH Luy?n kim Tr?n H?ng Quan th?c hi?n d? án Nhà máy ?i?n phan nh?m ??k N?ng.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 1

C?ng trình ???ng giao th?ng n?m trong d? án KCN Nhan C?

D? án c? s? h? t?ng k? thu?t bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhan C? là c?ng trình tr?ng ?i?m c?a t?nh ??k N?ng v?i t?ng kinh phí ??u t? 993 t? ??ng (trong ?ó 875 t? ??ng ngan sách Trung ??ng, còn l?i là ngan sách ??a ph??ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, m?i ?ay nh?t, khi v? trí s? c? trên còn ch?a ???c kh?c ph?c xong, m?t v? trí khác n?m cách v? trí c? kh?ng xa, v?i kh?i l??ng thi c?ng t??ng t? c?ng “?? s?p”.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 2

?ay là c?ng trình tr?ng ?i?m c?a t?nh ??k N?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Báo cáo s? 276/BQLDA-DA1 c?a ch? ??u t?, trong quá trình th?c hi?n d? án, ?? x?y ra s?t tr??t t?i ta luy am v?i kh?i l??ng và giá tr? l?n. Tính t?i th?i ?i?m hi?n t?i, c?ng trình ?? thi c?ng ???c 90% kh?i l??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quá trình thi c?ng ch? ??u t?, nhà th?u thi c?ng ?? th?c hi?n thi c?ng ?úng theo quy trình, quy ph?m theo h? s? thi?t k? b?n v? thi c?ng ???c các c?p có th?m quy?n phê duy?t. Th? nh?ng, ??n cu?i tháng 9/2020, c?ng trình ti?p t?c x?y ra s? c? s?t lún, s?t tr??t. R?t may s? c? trên kh?ng gay thi?t h?i.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 3

Hi?n tr??ng s? c? s?t l? m?i di?n ra cách ?ay ch?a lau

Ch? 20 ngày sau khi có s? c? trên, gi?a tháng 10/2020, hai v? khác n?m trong d? án ti?p t?c x?y ra s? c? s?t lún, s?t tr??t ??ng th?i xu?t hi?n các v?t n?t t?i khu x? ly n??c th?i; các v?t n?t trên m?t ???ng và s?t lún b? rào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo báo cáo s? 362/ BC-BQLDA, ch? ??u t? cho bi?t, ?ay là l?n th? 5 d? án trên x?y ra s? c? và là l?n th? 3 trong n?m 2020 x?y ra. Tr??c ?ó, vào các n?m 2018 và 2019, m?i n?m có m?t l?n x?y ra s? c?. Giá tr? thi?t h?i trong ??c tính là kho?ng 75 t? ??ng.

M?i chuyên gia ??c l?p v? th?m ??nh

Theo cáo báo cáo ?? nêu trên c?a ch? ??u t?, d? án trên ???c thi?t k? b?i C?ng ty c? ph?n ??u t? xay d?ng ???ng Vi?t, liên danh ba c?ng ty C?ng ty c? ph?n Thái S?n E&C; C?ng ty c? ph?n t?p ?oàn C??ng Th?nh Thi; C?ng ty c? ph?n t? v?n ??u t? xay d?ng và th??ng m?i D??ng ??t Gia Lai thi c?ng.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 4

"Ao n??c" ???c hình thành do s? c? s?t tr??t, s?t lún

Do liên ti?p x?y ra s? c?, ch? ??u t? ?? ?? xu?t Th??ng tr?c T?nh ?y, UBND t?nh ??k N?ng cho ch? ??nh t? ch?c ki?m ??nh có ?? n?ng l?c th?c hi?n giám ??nh ch?t l??ng c?ng trình, ph?c v? ?ánh giá nguyên nhan s? c? và ??a ra gi?i pháp kh?c ph?c.

Ngay sau ?ó, UBND t?nh ??k N?ng ?? có v?n b?n s? 5397/UBND-KTN, yêu c?u S? Xay d?ng và ch? ??u t? kh?n tr??ng t? ch?c ?ánh giá nguyên nhan và kh?c ph?c s? c? s?t tr??t t?i d? án trên. Trong tr??ng h?p c?n thi?t, thì m?i chuyên gia có trình ??, kinh nghi?m v? xác ??nh r? nguyên nhan.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? m?t ???ng xu?t hi?n nh?ng v?t n?t dài

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo l?nh ??o Ban qu?n ly d? án giao th?ng- dan d?ng- c?ng nghi?p t?nh ??k N?ng, các ??n v? thi c?ng ??u th?c hi?n theo ?úng thi?t k? ???c phê duy?t.

Chính vì v?y, ?? khách quan, chính xác, ??n v? này ?? ?? xu?t t?nh ??k N?ng ch? ??nh, thuê m?t ??n v? ??c l?p v? th?m ??nh nguyên nhan, t? ?ó m?i xác ??nh ???c trách nhi?m thu?c v? ??n v? nào.

B?t th??ng “??i d? án” c? xay l?i s?p, chính quy?n lo th?t ru?t! - 6
Khu v?c x?y ra s? c? tr??c ?ó vào tháng 4/2020 mà Dan trí ph?n ánh

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Hi?n ??n v? ?? m?i m?t vi?n khoa h?c ??n th?c hi?n vi?c kh?o sát hi?n tr??ng ?? ?ánh giá nguyên nhan và ??a ra gi?i pháp kh?c ph?c s? c? tri?t ??”, ??i di?n ch? ??u t? th?ng tin thêm.

??ng D??ng