Th? t?, 25/11/2020 - 12:06

V? b?o hành ? B?c Ninh: Qu?ng Ng?i lên ph??ng án h? tr? cháu bé khi v? quê

Dan trí

S? L?-TB&XH t?nh Qu?ng Ng?i cùng chính quy?n ??a ph??ng ?? chu?n b? k? ho?ch h? tr? cháu bé b? ch? b?o hành khi cháu ???c ??a v? v?i gia ?ình.

Cháu T.Q.D (15 tu?i, x? Hành Ph??c, huy?n Ngh?a Hành) b? ch? quán bánh xèo Mi?n Trung (t?nh B?c Ninh) b?o hành gay b?c xúc d? lu?n. Gia c?nh cháu D. v? cùng khó kh?n khi m? m?t s?m, cha m?c b?nh tam th?n. Gia ?ình cháu D. thu?c di?n h? nghèo.

Sau khi th?ng tin v? vi?c ???c báo chí ph?n ánh, T?nh ?oàn Qu?ng Ng?i ?? ??n th?m h?i, ??ng viên ?ng Tr??ng Quang Thái (cha ru?t c?a T.Q.D). ??ng th?i, T?nh ?oàn ?? h? tr? cho ?ng Thái 2 tri?u ??ng cùng m?t s? nhu y?u ph?m.

V? b?o hành ? B?c Ninh: Qu?ng Ng?i lên ph??ng án h? tr? cháu bé khi v? quê - 1
T?nh ?oàn Qu?ng Ng?i th?m, t?ng quà cho gia ?ình em T.Q.D

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh ??ng Minh Th?o - Bí th? T?nh ?oàn Qu?ng Ng?i - cho bi?t, T?nh ?oàn ?? có k? ho?ch giúp ?? em T.Q.D khi em ???c ??a v? v?i gia ?ình.

“Ngoài vi?c ??ng viên tinh th?n, chúng t?i s? tìm hi?u nguy?n v?ng c?a em D. và gia ?ình ?? h? tr? em ti?p t?c h?c v?n hoá ho?c h?c ngh?”, anh ??ng Minh Th?o cho bi?t.

V? phía S? L?-TB&XH t?nh Qu?ng Ng?i, bà Ph?m Th? H??ng-Tr??ng phòng Ch?m sóc và B?o v? tr? em th?ng tin, S? ?? ph?i h?p v?i S? L?-TB&XH t?nh B?c Ninh ?? n?m b?t th?ng tin, báo cáo di?n bi?n v? vi?c cho UBND t?nh Qu?ng Ng?i.

Theo bà H??ng, s? vi?c ?ang trong quá trình ?i?u tra nên S? ch? y ki?n t? các ngành ch?c n?ng c?a t?nh B?c Ninh ph?n h?i và s? ph?i h?p ?? giúp ?? cháu khi tr? v? ??a ph??ng.

"S? L?-TB&XH ?? có v?n b?n ?? ngh? UBND huy?n Ngh?a Hành ch? ??o các ngành ch?c n?ng, UBND x? Hành Ph??c ch? ??ng có k? ho?ch h? tr? khi cháu D. ???c ??a v? gia ?ình", bà H??ng th?ng tin thêm.?

V? b?o hành ? B?c Ninh: Qu?ng Ng?i lên ph??ng án h? tr? cháu bé khi v? quê - 2

T?nh Qu?ng Ng?i có k? ho?ch h? tr? cháu T.Q.D khi cháu ???c ??a v? v?i gia ?ình t?i x? Hành Ph??c, huy?n Ngh?a Hành.

Nh??Dan trí?ph?n ánh, ngày 21/11, C?ng an huy?n Yên Phong, t?nh B?c Ninh nh?n ???c th?ng tin ph?n ánh c?a ng??i dan v? vi?c th?y 1 cháu bé kho?ng 15 tu?i có d?u hi?u b?t th??ng, trên ng??i có nhi?u th??ng tích, ?ang ? chùa L?c Nhu?, x? Th?y Hòa, huy?n Yên Phong.

Ngay sau ?ó C?ng an huy?n Yên Phong ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng ??n chùa L?c Nhu? ??a cháu bé v? tr? s? làm r?. C? quan c?ng an làm r? cháu bé là T.Q.D.

T?i c? quan c?ng an, cháu D. cho bi?t ?ang làm thuê cho Nguy?n Th? ánh Tuy?t (SN 1986, nguyên quán t?i Qu?ng Ng?i, th??ng trú t?i TPHCM; ch? quán bánh xèo t?i th?n ?p ??n, x? Yên Trung, huy?n Yên Phong, B?c Ninh). Cháu D. nói cháu và 1 nhan viên n?a c?a quán là V.V.?. (SN 1999, th??ng trú t?i t?nh Qu?ng Ng?i) hay b? ch? quán ?ánh ??p, gay nhi?u th??ng tích trên c? th?, b?t làm vi?c nhi?u gi?.?

Qu?c Tri?u