Th? sáu, 27/11/2020 - 17:37

Th? t??ng: "Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng"

Dan trí

Chi?u ngày 27/11, t?i V?n phòng Chính ph?, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc g?p m?t 50 ??i bi?u ??i di?n cho 400 t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng.

Th? t??ng g?p m?t các t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng. (Clip: Nguy?n B?c)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng, Ch? nhi?m V?n phòng Chính ph? Mai Ti?n D?ng, B? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i ?ào Ng?c Dung, Th? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i Lê T?n D?ng cùng d? bu?i g?p m?t c?a Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc v?i 50 ??i bi?u ??i di?n 400 t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng.

Chuy?n c? tích gi?a ??i th??ng

Ch??ng trình g?p m?t c?a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc chi?u nay là ?i?m nh?n quan tr?ng trong chu?i s? ki?n tuyên d??ng "Nh?ng t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng" t?i Hà N?i t? ngày 27 và 28/11/2020. Ch??ng trình do B? L?-TB&XH t? ch?c.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? t??ng ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp c?a các t?m g??ng ???c t?n vinh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i bu?i g?p m?t, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp và thành tích c?a các ??i bi?u d? ch??ng trình.

Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?ánh giá, nh?ng t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng nh?ng ??y cao quy, ???c ??ng, Nhà n??c và nhan dan dan tran tr?ng, quy m?n và bi?t ?n. "??ng, Nhà n??c và nhan dan chúng ta r?t c?n nh?ng t?m g??ng sáng vì c?ng ??ng, 50 ??i bi?u ngày h?m nay là ?ai di?n cho hàng ngàn t?m g??ng trong ??i s?ng", Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc nh?n m?nh.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? t??ng Nguy?n Xuan Phúc phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, Th? t??ng kh?ng ??nh: "Các ??i bi?u d? ch??ng trình h?m nay ??u là nh?ng cau chuy?n c? tích, t?m g??ng sáng c?a ??t n??c. H? chính là v?n quy, truy?n th?ng t?t ??p c?a dan t?c ta...".

?ánh giá v? s? ki?n, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc hoan nghênh B? L?-TB&XH l?n ??u tiên t? ch?c ch??ng trình: "B? L?-TB&XH c?n th??ng xuyên t? ch?c s? ki?n này, ?? nh?ng t?m g??ng t?a sáng h?n n?a ngoài x? h?i".

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Th? t??ng, ?ay là s? ki?n có y ngh?a quan tr?ng nh?m ti?p t?c phát huy truy?n th?ng ?oàn k?t quy báu c?a dan t?c, huy ??ng ???c s? tham gia c?a ??ng ??o các t?ng l?p nhan dan, các doanh nghi?p, các t? ch?c t?n giáo, nhan ??o, t? thi?n ? trong n??c và n??c ngoài.

"Nh?ng cau chuy?n c?m ??ng ???c chia s?, nh?ng vi?c làm, thành tích, k?t qu? c?a 400 ??i bi?u v? d? L? tuyên d??ng mà ??i di?n là 50 ??i bi?u tiêu bi?u có m?t t?i ?ay m?t l?n n?a nh?c nh? ?i?u c?n tran tr?ng nh?ng gì ?ang có và s?ng có trách nhi?m h?n v?i c?ng ??ng" - Th? t??ng bày t?.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?t Nam hi?n có h?n 25% dan c? c?n b?o ??m an sinh x? h?i. Trong ?ó có h?n 11,41 tri?u ng??i cao tu?i, 6,4 tri?u ng??i khuy?t t?t, trên 9 tri?u ng??i có v?n ?? s?c kh?e tam th?n, 2 tri?u tr? em có hoàn c?nh ??c bi?t, có kho?ng 5% h? nghèo, 3% h? c?n nghèo, kho?ng h?n 2 tri?u l??t h? gia ?ình c?n ???c tr? giúp ??t xu?t hàng n?m…?

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 5

Th? t??ng xúc ??ng tr??c nh?ng t?m g??ng hy sinh cao c?

"T?i th?c s? c?m kích và xúc ??ng tr??c nh?ng hy sinh th?m l?ng c?a các chi?n s? quan ??i, c?ng an ngày ?êm vì dan quên mình, nh?ng ng??i hi?n máu c?u ng??i, hàng ngày ch?m sóc tr? m? c?i, khuy?t t?t, ng??i già kh?ng n?i n??ng t?a. Nh?ng hình ?nh t? ch?c, cá nhan c?p phát g?o, mì gói, kh?u trang, n??c sát khu?n mi?n phí trong thiên tai, b?o l?, trong ??i d?ch Covid-19 v?a qua ?? cho th?y, m?i ng??i dù ? nh?ng v? trí c?ng tác, mi?n quê khác nhau, nh?ng ??u có chung ngh?a c? cao ??p vì c?ng ??ng...", Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc bày t?.

Chính vì v?y, c?ng tác ch?m lo, b?o ??m an sinh x? h?i cho ng??i có hoàn c?nh khó kh?n v?n còn nhi?u thách th?c ? phía tr??c; ??i s?ng c?a ng??i nghèo, ng??i y?u th? còn nhi?u khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? t??ng l?u y: "Các c?p, các ngành, các c? quan, t? ch?c, cá nhan c?n quy?t tam h?n và n? l?c hành ??ng h?n n?a. Ti?p t?c hoàn thi?n các chính sách, pháp lu?t v? b?o ??m an sinh x? h?i ?? nang cao ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n ng??i có hoàn c?nh khó kh?n. Nang cao n?ng l?c c?a các c? s? cung c?p d?ch v? x? h?i cho ng??i dan".

Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc tin t??ng, v?i s? ??ng lòng chung s?c, trách nhi?m tinh th?n s? chia, Vi?t Nam s? t?ng b??c tháo g? nh?ng khó kh?n và gi?m thi?u rào c?n, mang l?i cu?c s?ng t?t ??p h?n cho ng??i y?u th?.?

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 6

B? tr??ng ?ào Ng?c Dung tran tr?ng g?i t?ng Th? t??ng bi?u tr?ng c?a L? tuyên d??ng nh?ng t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chúng ta ?ang cùng nhau chung tay, góp s?c phát tri?n ngành c?ng tác x? h?i ? Vi?t Nam ngang t?m v?i các n??c trên th? gi?i, góp ph?n phát tri?n ??t n??c b?n v?ng h?n" - Th? t??ng nh?n m?nh.?

Phát bi?u ti?p thu ch? ??o c?a Th? t??ng, B? tr??ng B? L?-TB&XH ?ào Ng?c Dung cho bi?t, nh?ng ?óng góp c?a các t?m g??ng th?m l?ng ?? làm b?t ?i nh?ng hoàn c?nh éo le, khó kh?n và góp vào b?c tranh t??i sáng c?a x? h?i.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng ?ào Ng?c Dung phát bi?u

?"Dù r?t nhi?u vi?c nh?ng Th? t??ng v?n dành tình c?m ??c bi?t cho ch??ng trình g?p m?t 50 ??i bi?u ??i di?n cho 400 t?m g??ng sáng th?m l?ng vì c?ng ??ng", B? tr??ng ?ào Ng?c Dung nói.

C?ng t?i ch??ng trình, Th? t??ng Chính Ph? ?? trao t?ng b?ng khen và quà t?i 50 ??i bi?u.

Nh?ng g??ng sáng th?m l?ng...

Chia s? t?i bu?i g?p m?t, bà Nguy?n Th? Xuan - B?nh vi?n Da Li?u B?c Ninh - cho bi?t, r?t xúc ??ng vì l?n ??u tiên ???c g?p Th? t??ng.

Bà Xuan k?, t? khi còn nh? lu?n tò mò kh?ng bi?t c?n b?nh phong là gì. "Nh?ng l?n lên, t?i ?? g?p các b?nh nhan phong. Nhi?u ng??i kh?ng có chan, kh?ng có tay nên sinh ho?t trong cu?c s?ng r?t khó kh?n. Th?y th??ng h?, ngày nào t?i c?ng qua giúp ?? h? trong sinh ho?t hàng ngày" - bà Xuan k?.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 8

Th? t??ng ch?p ?nh cùng các ??i bi?u

Sau ?ó, bà Nguy?n Th? Xuan ?i h?c ngành y tá ?? có ki?n th?c ch?m sóc cho b?nh nhan phong. Quá trình ch?m sóc b?nh nhan phong, bà Xuan ?? giúp ?? xay d?ng 200 ng?i nhà cho b?nh nhan, huy ??ng và c?p v?n cho 173 gia ?ình (t? 8-10 tri?u ??ng), t?ng xe cho con em b?nh nhan.

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 9

Th? t??ng trao B?ng khen t?i 50 ??i bi?u trong ch??ng trình

Nh? s? giúp ?? c?a bà Xuan, ??n nay, nhi?u con em b?nh nhan phong ???c h?c hành, tr? thành cán b?, c?ng ch?c...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng t?i bu?i g?p m?t, ch? ?oàn Th? Khuyên chia s? cau chuy?n 17 n?m tham gia vào ch??ng trình h? tr? giúp ?? ng??i nhi?m HIV v??n lên t?i c?ng ??ng. Trong l?n xét nghi?m cách ?ay 17 n?m, bác s? xác ??nh c? gia ?ình ch? ??u b? nhi?m HIV. Khi ?ó, c?ng ??ng ch?a hi?u bi?t nhi?u v? HIV nên gia ?ình ch? b? k? th? r?t nhi?u.?

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 10

Các ??i bi?u chia s? cau chuy?n c?a mình t?i cu?c g?p m?t.

Ch? Khuyên cho bi?t: "Nh?ng sau này, v?i s? giúp ?? c?a cán b? các s? ngành và v?i s? quan tam c?a c?ng ??ng. T?i ?? v??t qua cú s?c l?n v? tinh th?n, v??t lên s? ph?n ?? ?n ??nh cu?c s?ng".?

Chính nh? s? giúp ?? này, ch? càng có y th?c, trách nhi?m l?n h?n v?i c?ng ??ng. Ngay t? th?i ?i?m ?ó, ch? ?? có mong mu?n ?óng góp m?t ph?n nh? bé v?i c?ng ??ng v?i mong mu?n ?? m?i ng??i kh?ng b? lay nhi?m HIV...?

Th? t??ng: Xúc ??ng v?i nh?ng cau chuy?n c? tích có th?t trong ??i th??ng - 11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u cau chuy?n c?m ??ng ???c chia s?

Nh?ng cau chuy?n trên ch? là ?i?m xuy?t c?a 400 t?m g??ng ???c tuyên d??ng l?n này. H? ??n t? nhi?u vùng mi?n và l?nh v?c khác nhau. ?ó có th? là nh?ng th?y c? giáo dành c? cu?c ??i ?em con ch? cho nh?ng tr? em ? vùng sau, vùng xa, tr? em lang thang, c? nh?; nh?ng ng??i ?? t? nguy?n hi?n t?ng t?t c? tài s?n, ??t ?ai, nhà c?a ?? nh?n ch?m sóc, nu?i d??ng ng??i c? ??n, kh?ng n?i n??ng t?a, tr? m? c?i; nh?ng ng??i tham gia tích c?c vào các ch??ng trình c?a c?ng ??ng vì ng??i nghèo, t? nguy?n ?ng h? quyên góp hàng tr?m t? ??ng vào các ch??ng trình thi?n nguy?n…

Theo ch??ng trình, chi?u ngày 28/11, L? tuyên d??ng "Nh?ng t?m g??ng th?m l?ng vì c?ng ??ng" ???c t? ch?c t?i Trung tam H?i ngh? Qu?c gia. Bu?i L? tuyên d??ng "Nh?ng t?m g??ng th?m l?ng vì c?ng ??ng" s? ???c truy?n hình tr?c ti?p trên VTV1 vào 15h cùng ngày.

Bên c?nh ho?t ??ng c?a L? tuyên d??ng "Nh?ng t?m g??ng th?m l?ng vì c?ng ??ng", Ban t? ch?c b? trí kho?ng 50 gian hàng tr?ng bày gi?i thi?u s?n ph?m hàng th? c?ng m? ngh?, may m?c, tranh thêu c?a th??ng binh, ng??i khuy?t t?t và ng??i y?u th?.

?ay là ho?t ??ng c?a Ngành L?-TB&XH nh?m h??ng ?ng ??i h?i Thi ?ua yêu n??c toàn qu?c l?n th? X.

Bài: Quang Phong

?nh: Qu?c Chính