Th? ba, 24/11/2020 - 20:50

Thêm 70.000 nhan viên b?u ?i?n tham gia c?ng tác b?o v?, ch?m sóc tr? em

Dan trí

S? ki?n ngành b?u ?i?n tham gia vào c?ng tác ch?m sóc, b?o v? tr? em có y ngh?a nhan v?n, giúp tr? em có c? h?i ti?p c?n c?ng ngh? và nang ch?t ngu?n nhan l?c t??ng lai cho ??t n??c.

Thêm 70.000 nhan viên b?u ?i?n tham gia c?ng tác b?o v?, ch?m sóc tr? em - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL? ky h?p tác gi?a C?c Tr? em (B? L?-TB&XH) và T?ng c?ng ty B?u ?i?n VN. (?nh: Qu?c B?o)

Chi?u 24/11, t?i Hà N?i, C?c Tr? em (B? L?-TB&XH) và T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam ?? t? ch?c L? ky k?t th?a thu?n h?p tác t?ng c??ng c?ng tác ph?i h?p ch? ??o, tri?n khai hi?u qu? các gi?i pháp b?o v? và phòng, ch?ng xam h?i tr? em.

Vi?c h?p tác c?ng giúp ??m b?o th?c hi?n quy?n tr? em và xay d?ng m?i tr??ng s?ng an toàn và lành m?nh vì s? phát tri?n c?a tr? em.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i L? ky, Th? tr??ng B? L?-TB&XH Nguy?n Th? Hà ?ánh giá cao s? tham gia c?a T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam trong c?ng tác b?o v?, ch?m sóc tr? em.?

Thêm 70.000 nhan viên b?u ?i?n tham gia c?ng tác b?o v?, ch?m sóc tr? em

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? tr??ng cho bi?t, th?i gian qua, ??ng và Nhà n??c ??c bi?t quan tam t?i c?ng tác tr? em. Vi?t Nam là qu?c gia s?m phê chu?n C?ng ??c?Liên h?p qu?c?v? Quy?n tr? em. Nh?ng n?m g?n ?ay, các ?i?u ki?n v? h?c t?p, ch?m sóc s?c kho?, ??i s?ng c?a tr? em ngày càng ???c nang lên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, Th? tr??ng Nguy?n Th? Hà c?ng cho bi?t, nhi?u v?n ?? còn t?n t?i trong c?ng tác ch?m sóc tr? em: “Tình tr?ng b?o hành, xam h?i tr? em, gi?n cách l?n v? ?i?u ki?n s?ng và h?c t?p gi?a tr? em mi?n núi và ?? th?…”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính vì v?y, Th? tr??ng Nguy?n Th? Hà cho r?ng th?ng qua vi?c t?ng c??ng h?p tác, tr? em trên toàn qu?c s? ???c trang b? các k? n?ng ki?n th?c t? b?o v?, có thêm “ng??i b?n ??ng hành” là nh?ng nhan viên b?u tá x?, ph??ng. ??ng th?i, các ?i?m b?u ?i?n x?, ph??ng s? tr? thành nh?ng ?i?m tuyên truy?n c?ng tác ch?m sóc, b?o v? tr? em.

Th?ng qua m?ng l??i tr?i r?ng ??n t?n c?p x?, ph??ng cùng hàng nghìn ph??ng ti?n v?n chuy?n c?a B?u ?i?n Vi?t Nam, T?ng ?ài ?i?n tho?i qu?c gia b?o v? tr? em (s? 111) s? ???c qu?ng bá, tuyên truy?n ??n t?ng ng??i dan trên toàn qu?c.

Th? tr??ng tin t??ng, T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam v?i kinh nghi?m và uy tín trong vi?c th?c hi?n t?t các ho?t ??ng an sinh x? h?i tr??c ?ay, nh?: H? tr? ng??i dan g?p b?o l?, h? tr? c?ng tác phòng ch?ng Covid-19, chi tr? tr? c?p d?p gi?n cách…s? hoàn thành t?t vi?c t?ng c??ng, h? tr? tr? em trên m?i mi?n ??t n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng quan ?i?m trên, Th? t??ng B? Th?ng tin và truy?n th?ng Ph?m Anh Tu?n cho bi?t, T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam là doanh nghi?p b?u chính c?ng ích có m?ng l??i lên t?i 13.000 ?i?m ph?c v? t?i t?n các x?, ph??ng. T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam hi?n có h?n 70.000 lao ??ng giàu kinh nghi?m, qua ?ó s? tri?n khai các ho?t ??ng an sinh x? h?i, t?o nên nh?ng b??c ti?n m?i ?? tr? em Vi?t Nam ???c b?o v? an toàn h?n, phát tri?n lành m?nh và toàn di?n h?n.

Th? tr??ng Ph?m Anh Tu?n c?ng ?? ngh? T?ng c?ng ty b?u ?i?n VN c?n s?m áp d?ng các c?ng ngh? hi?n ??i nh?t trong vi?c h?p tác, nh?: S? hóa th?ng tin qua ?ng d?ng trên ?i?n tho?i th?ng minh, xay d?ng và k?t n?i c? s? d? li?u tr? em v?i B? L?-TB&XH, B? Giáo d?c và ?ào t?o…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, s? h?p tác gi?a C?c Tr? em (B? L?-TB&XH) và T?ng c?ng ty B?u ?i?n Vi?t Nam s? t?p trung vào vi?c th?c hi?n các ch??ng trình tuyên truy?n, giáo d?c chính sách, pháp lu?t v? b?o v? tr? em; truy?n th?ng, ph? bi?n ki?n th?c, k? n?ng v? b?o v? tr? em; nang cao n?ng l?c v? c?ng tác b?o v? tr? em, phòng, ch?ng xam h?i tr? em cho ??i ng? nhan viên b?u ?i?n, b?u tá nh?t là ? c?p x?; v?n ??ng x? h?i th?c hi?n quy?n tr? em trên c? s? khai thác th? m?nh c?a h? th?ng m?ng l??i b?u ?i?n trên toàn qu?c.

??ng th?i, hai bên s? m? r?ng ph?m vi ho?t ??ng, cung c?p th?ng tin, th?ng báo các hành vi và nguy c? vi ph?m quy?n tr? em th?ng qua m?ng l??i ?i?m giao d?ch B?u ?i?n, nhan viên b?u ?i?n, b?u tá x? trên toàn qu?c; xay d?ng, phát tri?n m?ng l??i c?ng tác viên, tình nguy?n viên b?o v? tr? em trên toàn qu?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai bên s? cùng h?p tác trong xay d?ng c? s? d? li?u qu?c gia v? tr? em, trong ?ó s? t?p trung thu th?p th?ng tin, t?o l?p và c?p nh?t, qu?n ly và chia s? c? s? d? li?u tr? em trên toàn qu?c.

Hoàng M?nh