Th? ba, 24/11/2020 - 19:49

Thanh Hoá: T?ng k?t, rà soát vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng

Dan trí

T?nh Thanh Hoá v?a ban hành K? ho?ch v? t?ng k?t, rà soát vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng ?? làm c?n c?, ??nh h??ng xay d?ng, chính sách cho các ??i t??ng ?u ??i th?i gian t?i.

Ngày 24/11, Th?ng tin t? UBND t?nh Thanh Hóa cho bi?t, ?ng Ph?m ??ng Quy?n, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa v?a ky ban hành v?n b?n s? 248/KH-UBND v? vi?c t?ng k?t, rà soát vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng trên ??a bàn t?nh Thanh Hóa giai ?o?n 2013 - 2020.

Theo ?ó, m?c ?ích ?ánh giá, th?ng kê vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng theo Pháp l?nh ?u ??i ng??i có c?ng v?i cách m?ng trên ??a bàn t?nh Thanh Hóa làm c?n c?, ??nh h??ng xay d?ng, chính sách ?u ??i ng??i có c?ng v?i cách m?ng.

Thanh Hoá: T?ng k?t, rà soát vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng - 1

UBND t?nh Thanh Hoá yêu c?u t?p trung th?ng kê vi?c th?c hi?n c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng t?i các c? quan có th?m quy?n; ?ánh giá c? th?, ch? r? ?i?u ki?n, c?n c? xác nh?n, quy trình th? t?c, b?t c?p, nh?ng h?n ch?. Bên c?nh ?ó, UBND t?nh ki?n ngh? h??ng s?a ??i ?? phù h?p v?i th?c ti?n gi?i quy?t trong c?ng tác c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng.

C? th?, ?ánh giá k?t qu? ??t ???c trong vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng. Trong ?ó, t?p trung vào các n?i dung: tình hình th?c hi?n th? t?c h? s? t?i các c? quan, ??n v? (nh?: tình hình th?c hi?n c?ng tác xác nh?n ? c?p x?, c?p huy?n…); th?c hi?n các v?n b?n h??ng d?n t? Trung ??ng ??n ??a ph??ng (c?ng tác tuyên truy?n, ph? bi?n; c?ng tác thanh tra, ki?m tra vi?c th?c hi?n xác nh?n; c?ng tác b? trí ngu?n nhan l?c th?c hi?n…); tác ??ng c?a vi?c c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng ??n s? phát tri?n, ?n ??nh tình hình chính tr?, kinh t? - x? h?i t?i ??a ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá toàn di?n các quy ??nh v? ?i?u ki?n, c?n c? xác nh?n và th? t?c h? s? c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng.

Th?ng qua ?ó, nêu r? nh?ng b?t c?p, h?n ch? trong quá trình c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng, ??ng th?i phan tích r? nguyên nhan khách quan và ch? quan c?a nh?ng h?n ch?, b?t c?p; xác ??nh nh?ng v?n ?? m?i n?y sinh trong th?c ti?n c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ??a ra các ?? xu?t, ki?n ngh? h??ng s?a ??i nh?m hoàn thi?n chính sách ?u ??i ng??i có c?ng v?i cách m?ng; xem xét, ?? xu?t khen th??ng ??i v?i t?p th? và cá nhan có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác c?ng nh?n ng??i có c?ng v?i cách m?ng...

Bình Minh