Th? ba, 24/11/2020 - 19:06

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i

Dan trí

Sáng ngày 24/11, t?i Hà N?i, H?i th?o “?ánh giá 5 n?m th?c hi?n Chi?n l??c h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i ??n n?m 2020, t?m nhìn ??n n?m 2030” ?? ???c B? L?-TB&XH t? ch?c.

Nhi?u thách th?c trong b?i c?nh m?i

Phát bi?u t?i h?i th?o, Th? tr??ng B? L?-TB&XH Nguy?n Th? Hà nh?n m?nh, l?nh v?c lao ??ng và x? h?i, trên c? s? Chi?n l??c h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i ??n n?m 2020 và t?m nhìn ??n n?m 2030, Vi?t Nam ?? tích c?c, ch? ??ng tham gia và th?c hi?n các cam k?t qu?c t? nh? các c?ng ??c qu?c t? v? lao ??ng, vi?c làm, ph? n?, ng??i khuy?t t?t, tr? em,…

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i th?o di?n ra trang tr?ng t?i tr? s? B? L?-TB&XH (?nh: Giáp T?ng)?

Th? tr??ng Nguy?n Th? Hà kh?ng ??nh, h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i ngày càng m? r?ng v? ph?m vi, phong phú v? n?i dung và ?a d?ng v? hình th?c. V?n ?? nghèo ?ói và an sinh x? h?i c?ng ???c c?i thi?n. T? l? h? nghèo trên c? n??c ?? gi?m t? 13,7% n?m 2008 xu?ng còn kho?ng d??i 4% vào n?m 2019.?

Th?i gian qua, th? gi?i ?? tr?i qua nhi?u thay ??i to l?n nh?, tác ??ng c?a cu?c cách m?ng c?ng nghi?p 4.0. Xu h??ng già hóa v?n ti?p t?c di?n ra m?t cách t? nhiên, ?òi h?i nh?ng thay ??i v? chính sách lao ??ng, vi?c làm, an sinh x? h?i. ??i d?ch Covid-19 ?? làm cho th? gi?i ph?i nhìn nh?n l?i cách ti?p c?n trong gi?i quy?t nhi?u v?n ??.

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i - 2

Th? tr??ng B? L?-TB&XH Nguy?n Th? Hà phát bi?u t?i h?i th?o (?nh: Giáp T?ng)

Tr??c nh?ng thách th?c trong b?i c?nh m?i, Th? tr??ng ?? ngh?, các ??n v? tr?c thu?c ngành lao ??ng c?n ?ánh giá nghiêm túc nh?ng k?t qu? ??t ???c c?ng nh? t?n t?i, h?n ch? trong vi?c th?c hi?n các nhi?m v? theo Chi?n l??c h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i, ti?p t?c xem xét b? sung, ?i?u ch?nh k? ho?ch trong th?i gian t?i, ??m b?o các ho?t ??ng h?p tác qu?c t?, h?i nh?p qu?c t? phù h?p v?i tình hình m?i.

T?i h?i th?o, ?ng Nguy?n M?nh C??ng, V? tr??ng V? H?p tác Qu?c T? ?ánh giá cao s? h?p tác ch?t ch? c?a các ??a ph??ng trong vi?c xay d?ng báo cáo v? Chi?n l??c h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i ??n n?m 2020, t?m nhìn ??n n?m 2030. Tuy nhiên, theo ?ng Nguy?n M?nh C??ng, ch?t l??ng báo cáo t? các ??a ph??ng kh?ng cao.

V? tr??ng V? H?p tác Qu?c t? cho r?ng, h?i nh?p qu?c t? là vi?c tham gia vào quá trình xay d?ng các c?ng ??c. ?? có m?t khu?n kh? pháp ly, theo v? tr??ng c?n n?i lu?t hóa nh?ng cam k?t qu?c t? thành lu?t pháp c?a Vi?t Nam. Ngoài ra khi tham gia h?i nh?p qu?c t? c?n t?ng c??ng n?ng l?c h?p tác và c? n?ng l?c ??u tranh.

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n M?nh C??ng, V? tr??ng V? H?p tác Qu?c T? cho y ki?n t?i h?i th?o (?nh: Ph?m C?ng)

Theo ?ng Nguy?n M?nh C??ng, khi Vi?t Nam h?i nh?p qu?c t? c?n n?m ???c xu th? c?a th? gi?i và th?i ??i, kh?ng ch? là t?ng c??ng v? m?t kinh t?, h? tr? mà h?i nh?p còn liên quan t?i các quy?n c?a ph? n?, quy?n tr? em, quy?n c?a ng??i khuy?t t?t...

?Còn nhi?u khó kh?n

Báo cáo t?i h?i th?o, bà Cao Th? Thanh Thu?, Phó v? tr??ng V? H?p tác Qu?c t?, t? n?m 2016 ??n nay, Vi?t Nam ?? ??t ???c m?t s? thành t?u và có nh?ng thu?n l?i nh?: H?n 150 ??i tác song ph??ng, ?a ph??ng, phi chính ph? trong l?nh v?c lao ??ng x? h?i, h?n 200 v?n b?n h?p tác d??i các hình th?c khác nhau...

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Cao Th? Thanh Thu?, Phó v? tr??ng V? H?p tác Qu?c T? th?ng tin t?i h?i th?o (?nh: Giáp T?ng)

Ngoài ra, vi?c thi?t l?p ???c c? ch? ch? ??o, ?i?u ph?i các ho?t ??ng h?i nh?p qu?c t? v? lao ??ng và x? h?i gi?a các c? quan Trung ??ng, gi?a Trung ??ng và ??a ph??ng; c?i cách th? t?c hành chính, áp d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong qu?n ly, ?i?u hành, giám sát các ho?t ??ng h?i nh?p.

Song, vi?c th?c hi?n chi?n l??c v?n g?p nhi?u khó kh?n nh?: Ngan sách nhà n??c ???c b? trí trong kinh phí hàng n?m c?a các B?, ngành, c? quan Trung ??ng và ??a ph??ng ch?a ?? ?? th?c hi?n; ngu?n nhan l?c luan chuy?n, trình ??, s? l??ng ch?a ??, thi?u cán b? bi?t ngo?i ng?...

N? l?c h?i nh?p qu?c t? v? l?nh v?c lao ??ng và x? h?i - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng ??ng S? D?ng, Phó C?c tr??ng C?c qu?n ly lao ??ng ngoài n??c ?óng góp y ki?n (?nh: Ph?m C?ng)

T?i bu?i h?i th?o, ?ng ??ng S? D?ng, Phó C?c tr??ng C?c qu?n ly lao ??ng ngoài n??c (B? L?-TB&XH), cho bi?t: “D?ch Covid-19 ?? làm ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n tình hình lao ??ng Vi?t Nam ? n??c ngoài, nh?t là nh?ng lao ??ng b?t bu?c ph?i v? n??c nh?: Lao ??ng b? tai n?n lao ??ng, lao ??ng có thai, lao ??ng b? m?c b?nh... mà kh?ng có nh?ng chuy?n bay ??a lao ??ng v? n??c”.

C?ng t?i bu?i h?i th?o, ?ng ??ng S? D?ng cho r?ng, Lu?t ??a ng??i lao ??ng Vi?t Nam ?i làm vi?c ? n??c ngoài theo h?p ??ng s?a ??i m?i ???c Qu?c h?i th?ng qua ngày 13/11 v?a qua ?ang t?ng b??c t?o m?i tr??ng minh b?ch, ??ng b? cho ho?t ??ng ??a ng??i lao ??ng ?i làm vi?c ? n??c ngoài, gi?m chi phí và b?o v? t?t h?n quy?n c?a ng??i lao ??ng.

?C?ng Ph?m?