Th? b?y, 21/11/2020 - 17:39

B? tr??ng ?ào Ng?c Dung:

"Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan"

Dan trí

Ngày 21/11, t?i bu?i ti?p?xúc c? tri huy?n Quan Hoá và Ng?c L?c (Thanh Hoá), B? tr??ng B? L?-TB&XH ?ào Ng?c Dung l?u y t?nh c?n chú tr?ng ??m b?o an sinh x? h?i cho bà con vùng biên, dan t?c thi?u s?…

Ki?n ngh? v? ??i s?ng an sinh

Quan Hoá là huy?n mi?n núi n?m ? phía Tay t?nh Thanh Hóa, m?t trong 62 huy?n nghèo nh?t c?a c? n??c. Th?i ti?t kh?c nghi?t, l? l?t x?y ra nhi?u, l? ?ng, l? quét, s?t l? ??t, ?á gay thi?t h?i l?n v? tài s?n, tính m?ng c?a nhan dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i bu?i ti?p xúc c?a ?oàn c?ng tác, c? tri t?i huy?n Quan Hoá cho bi?t, hi?n nay trên ??a bàn huy?n Quan Hóa có 879 h? s?ng ven s?ng, su?i, vùng ng?p úng, vùng có nguy c? s?t l?, l? ?ng, l? quét.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHuy?n có 2 ?i?m c?n ph?i di d?i ngay ?? xay d?ng khu tái ??nh c? m?i, ?ó là ??i 3 c?a B?n L?, x? Nam ??ng và B?n S?n Thành x? Thành S?n.

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 1

B? tr??ng ?ào Ng?c Dung ti?p xúc c? tri t?i huy?n Quan Hoá.

T? th?c t? trên, c? tri ki?n ngh? Trung ??ng h? tr? kinh phí kè b? s?ng M?, ch?ng s?t l?, v?i t?ng chi?u dài kho?ng 2 km, ?? ngh? ???c di d?i các h? dan ? vùng s?t l?, vùng nguy c? l? ?ng l? quét ??n n?i an toàn ?? bà con yên tam sinh s?ng và s?n xu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, c? tri ?? ngh? Trung ??ng xem xét h? tr? kinh phí ?? ??u t? xay d?ng c?u c?ng (ho?c c?u treo) b?c qua hai b? s?ng M? n?i li?n gi?a B?n P?ng - Ka Me v?i B?n Ch?m x? Phú Nghiêm.

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 2

C? tri huy?n Quan Hoá ?? ngh? ???c di d?i nhi?u h? dan trong vùng s?t l?.

V? ?i?n l??i, ??n nay, huy?n Quan Hóa v?n còn 5 b?n và 17 c?m dan c? ch?a có ?i?n l??i qu?c gia, c? tri mong mu?n ???c Nhà n??c quan tam.

Ngoài ra, c? tri ?? ngh? Trung ??ng ti?p t?c tri?n khai ch??ng trình kiên c? hóa tr??ng l?p h?c ??i v?i các huy?n vùng cao ??c bi?t khó kh?n, tr??ng b? xu?ng c?p nghiêm tr?ng…

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? tri mong mu?n Nhà n??c quan tam h? tr? các chính sách an sinh x? h?i

C? tri huy?n Quan Hóa ki?n ngh? Chính ph? xem xét kéo dài Ch??ng trình cho vay v?n ??i?v?i h? m?i thoát nghèo…??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i huy?n Ng?c L?c, c? tri ?? ki?n ngh? Nhà n??c quan tam chính sách phát tri?n n?ng nghi?p, nh?t là l?nh v?c ch?n nu?i và tr?ng cay ?n qu?, cay d??c li?u; có chính sách h? tr? phát tri?n tr?ng r?ng g? l?n khu v?c mi?n núi phía Tay c?a t?nh; quan tam ??u t?, s?a ch?a h? ??p có nguy c? m?t an toàn.

??ng th?i, Nhà n??c c?n có c? ch? chính sách h? tr? ?? thu hút doanh nghi?p vào ??u t? khu v?c mi?n núi; quan tam ??u t? xay d?ng ?? th? Ng?c L?c. ??c bi?t là các tuy?n ???ng giao th?ng n?i ?? th? Ng?c L?c v?i thành ph? Thanh Hóa; xem xét gi?i quy?t m?t s? ch? ?? chính sách cho h?i viên h?i c?u chi?n binh,…

Kh?ng gi?m h? tr? dù d?ch b?nh, thiên tai

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i bu?i ti?p xúc, thay m?t l?nh ??o t?nh, ?ng Mai Xuan Liêm, ?y viên Ban th??ng v? t?nh ?y, Phó ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa ?? ti?p thu các y ki?n, ki?n ngh? c?a c? tri và gi?i trình, làm r? thêm m?t s? n?i dung mà c? tri quan tam v? ??u t? h? t?ng giao th?ng, th?c hi?n các chính sách ??u t? phát tri?n kinh t?, x? h?i vùng mi?n núi, vùng khó kh?n.

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 4

B? tr??ng ?ào Ng?c Dung l?u y vi?c quan tam ??n ??i s?ng bà con dan t?c thi?u s?, bà con vùng biên.

?ng Mai Xuan Liêm c?ng ?ánh giá cao các góp y v? vi?c c?n rà soát, t?ng h?p các ?i?m có nguy c? cao x?y ra s?t l? ??t, l? ?ng l? quét ?? có gi?i pháp di dan, tái ??nh c?, ?n ??nh ??i s?ng nhan dan,…

Thay m?t ?oàn ?BQH, B? tr??ng ?ào Ng?c Dung ?? ti?p thu và gi?i ?áp m?t s? n?i dung mà c? tri huy?n Quan Hoá quan tam. ??ng th?i, B? tr??ng c?ng ghi nh?n nh?ng y ki?n, nguy?n v?ng chính ?áng c?a các c? tri.?

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 5

C?ng t?i bu?i ti?p xúc, B? tr??ng ?? chia s? v?i c? tri v? các v?n ?? th?i s? v? l?nh v?c kinh t?, x? h?i. Qua ?ó, B? tr??ng kh?ng ??nh ??ng, Nhà n??c lu?n quan tam ch?m lo ??n gia ?ình chính sách, ng??i có c?ng v?i cách m?ng, k?p h? tr? gói 62.000 t? ??ng, ti?p t?c các chính sách an sinh x? h?i th?i gian t?i.

Bày t? v?i các c? tri, B? tr??ng kh?ng ??nh: "Dù trong tình hình d?ch b?nh, l? l?t khi?n kinh t? khó kh?n nh?ng các chính sách an sinh x? h?i c?a Nhà n??c kh?ng c?t gi?m. Ngoài ra, Nhà n??c còn k?p th?i b? sung gói an sinh 62.000 t? ??ng h? tr? t?t h?n cho ng??i có c?ng, ng??i y?u th? trong x? h?i, lao ??ng m?t vi?c làm. Quan ?i?m c?a B? là trong khó kh?n, d?ch b?nh và thiên tai thì càng c?n ph?i quan tam, ch?m lo t?i ??i s?ng ng??i dan...".

Khó kh?n, thiên tai nhi?u thì càng c?n quan tam, h? tr? ng??i dan - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng t?ng 100 su?t h?c b?ng cho h?c sinh khó kh?n v??n lên trong h?c t?p và gia ?ình chính sách.

B? tr??ng l?u y ??i v?i l?nh ??o ??a ph??ng c?n quan tam ??n v?n ?? an sinh x? h?i cho bà con vùng biên, vùng dan t?c thi?u s?. ??c bi?t, ??m b?o ??i s?ng bà con vùng s?t l?, vùng l? ?ng l? quét.

“Trong H?i ngh? này, t?nh c?n t?p trung các y ki?n c?a các c? tri. Nh?ng y ki?n nào c?a ng??i dan thu?c ph?m vi c?a c?p t?nh, huy?n thì c?n gi?i quy?t d?t ?i?m. Tránh tình tr?ng kéo dài nhi?u n?m. Tr??ng h?p ngoài th?m quy?n thì t?p trung theo nhóm y ki?n g?i ?oàn ?BQH t?nh Thanh Hoá s? trình Qu?c h?i, các c?p, các ngành Trung ??ng, xem xét và gi?i quy?t" - B? tr??ng ?ào Ng?c Dung nói.

C?ng t?i bu?i ti?p xúc c? tri ? m?i huy?n, B? tr??ng ?ào Ng?c Dung ?? trao 110 su?t quà t?i các h? gia ?ình ng??i có c?ng v?i cách m?ng, h? nghèo và h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n v??n lên trong h?c t?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng ?ào Ng?c Dung nh?n m?nh: “T?nh Thanh Hoá c?n quan tam ??u t? nhi?u h?n n?a ??n các huy?n mi?n Tay, có nhi?u chính sách ??c thù, ph??ng th?c m?i cho ng??i dan thoát nghèo. ??ng th?i, k?t n?i v?i các doanh nghi?p t?o vi?c làm m?i cho lao ??ng, nang cao ch?t l??ng ?ào t?o cho lao ??ng vùng mi?n núi ?áp ?ng v?i nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng. ??y m?nh các phong trào xay d?ng NTM, phát tri?n các phong trào cùng nhau thoát nghèo ??n t?n th?n, b?n, ng??i dan…"

Bình Minh