Th? t?, 25/11/2020 - 06:42

?à N?ng xay d?ng thành ph? than thi?n v?i tr? em

Dan trí

?à N?ng ?? tr? thành thành ph? th? 2 t?i Vi?t Nam, sau TPHCM chính th?c tham gia Sáng ki?n thành ph? than thi?n v?i tr? em v?i s? h? tr? c?a Qu? nhi ??ng Liên h?p qu?c (UNICEF).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThành ph? than thi?n v?i tr? em, ?ó là m?t thành ph?/c?ng ??ng n?i ti?ng nói, nhu c?u, ?u tiên và quy?n c?a tr? em là m?t ph?n kh?ng th? tách r?i c?a các chính sách, ch??ng trình và quy?t ??nh c?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c tham gia Sáng ki?n thành ph? than thi?n v?i tr? em c?a ?à N?ng nh?m góp ph?n t?t h?n n?a C?ng ??c c?a Liên h?p qu?c v? quy?n tr? em và Lu?t tr? em (2016) trên ??a bàn thành ph?, t?o ra các k?t qu? h?u ích, có ngh?a y và ?o l??ng ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ???c c?ng nh?n hoàn toàn là m?t thành ph? than thi?n v?i tr? em, ?à N?ng s? ph?i tr?i qua m?t quá trình ?ánh giá nghiêm ng?t.

Báo cáo phan tích tình hình tr? em và tr? v? thành niên TP ?à N?ng là b??c ??u tiên trong l? trình tham gia Sáng ki?n thành ph? than thi?n v?i tr? em c?a thành ph?, trong ?ó áp d?ng ph??ng pháp ti?p c?n d?a trên quy?n nh?m phan tích nh?ng k?t qu? ??t ???c, xu h??ng v? vi?c th?c hi?n quy?n tr? em trên các c? s? d? li?u c?p nh?t nh?t.

?à N?ng xay d?ng thành ph? than thi?n v?i tr? em - 1

Thành ph? than thi?n v?i tr? em, ?ó là m?t thành ph?/c?ng ??ng n?i ti?ng nói, nhu c?u, ?u tiên và quy?n c?a tr? em là m?t ph?n kh?ng th? tách r?i c?a các chính sách, ch??ng trình và quy?t ??nh c?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo cáo này do UBND TP ?à N?ng ch? trì, d??i s? ?i?u ph?i c?a S? Lao ??ng, Th??ng binh - X? h?i, s? tham gia c?a các s?, ban, ngành, ??a ph??ng liên quan và s? h? tr? k? thu?t c?a UNICEF v?a ???c c?ng b? tu?n qua.

Theo báo cáo, ?à N?ng ?? có nh?ng ti?n b? ?áng k? trong c?ng tác c?u s?ng các bà m? và tr? em. T? n?m 2014, ?à N?ng là m?t trong 5 t?nh, thành ph? t?i Vi?t Nam tri?n khai thí ?i?m can thi?p nh?m c?i thi?n hi?n hành s?m nu?i con b?ng s?a m? th?ng qua áp d?ng quy trình ch?m sóc s? sinh thi?t y?u t?i t?t c? các b?nh vi?n cung c?p d?ch v? s?n khoa và nhi khoa.

Ho?t ??ng này h??ng ??n vi?c khuy?n khích cho con bú s?a m? s?m. ?à N?ng c?ng thành l?p ngan hàng s?a m? ??u tiên t?i Vi?t Nam ?? h? tr? tr? em có m? kh?ng th? cho con bú, c?ng nh? tr? s? sinh nh? can, non tháng và m?c b?nh ly b?m sinh.

Nhóm tr? em d? b? t?n th??ng nh?t là ??i t??ng g?p ph?i thách th?c l?n v? s?c kh?e và phúc l?i. N?o phá thai x?y ra ??i v?i l?a tu?i v? thành niên t? 15-19 tu?i, v?i 41 cá phá thai ???c các c? s? y t? c?ng l?p và t? nhan ghi nh?n vào n?m 2018. Nhìn chung, ng??i dan v?n ti?p c?n ???c ngu?n n??c s?ch nh?ng ch?t l??ng n??c là m?t v?n v? c?a thành ph? và m?t s? n?i ph?i ch?u c?nh thi?u n??c do h?n hán.

TP ?à N?ng ?? ??t ???c nh?ng thành t?u ?áng k? trong l?nh v?c giáo d?c. Trong n?m 2018-2019, h?n 97% h?c sinh ti?u h?c ?? ???c h?c trong các c? s? c?ng l?p. ?áng chú y, t? l? nh?p h?c c?p THCS ??t h?n 98% và c?p THPT ??t h?n 93%.

?à N?ng ?? xay d?ng nhi?u chính sách nh?m h? tr? và b?o v? tr? em có hoàn c?nh ??c bi?t. M?c chu?n tr? c?p x? h?i c?a TP ?à N?ng cao h?n 1,3 l?n m?c bình quan c? n??c.

Ngoài ra, thành ph? c?ng ?? m? r?ng ph?m vi ??i t??ng h??ng chính sách tr? giúp x? h?i b?ng ti?n m?t, bao g?m nhi?u tr? em khác kh?ng n?m trong danh sách ??i t??ng thu?c di?n tr? giúp x? h?i. M?c chi c?a ?à N?ng cho l?nh v?c b?o v?, ch?m sóc và giáo d?c tr? em t?ng nh? trong giai ?o?n 2015-2018. Tuy nhiên, vi?c phan b? ngan sách nói chung cho l?nh v?c tr? em v?n còn h?n ch?, ??c bi?t ? c?p x?, ph??ng.

?à N?ng c?ng là m?t trong 6 t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng thành l?p “H?i ??ng tr? em” vào n?m 2019. Qu?n H?i Chau là m?t trong 6 qu?n, huy?n trên c? n??c có H?i ??ng tr? em c?p qu?n và Liên ??i Phù ??ng (qu?n H?i Chau) là liên ??i ??u tiên trong c? n??c có H?i ??ng tr? em c?p tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính quy?n ??a ph??ng các c?p qu?n, huy?n ?? t? ch?c các di?n ?àn dành cho tr? em và thành l?p CLB quy?n tr? em t?i 56 x?, ph??ng. Các di?n ?àn và CLB này là c? h?i t?t giúp tr? bày t? quan ?i?m c?a mình v? nh?ng v?n ?? t?i ??a ph??ng mà các em quan tam tr??c ??i di?n và l?nh ??o các c?p.

L? trình xay d?ng thành ph? than thi?n v?i tr? em c?a ?à N?ng

N?m 2019-2020: rà soát, ?ánh giá nhanh tình hình tr? em và tr? v? thành niên thành ph? th?ng qua d? li?u hi?n có và xay d?ng báo cáo tóm t?t v? tình hình tr? em và tr? v? thành niên.

N?m 2020-2021: Xay d?ng và hoàn thi?n Ch??ng trình hành ??ng vì tr? em c?a thành ph? giai ?o?n 2021-2030. D?a trên nh?ng phát hi?n khuy?n ngh? c?a Báo cáo phan tích tình hình tr? em và tr? v? thành niên, l?ng ghép các ?u tiên liên quan ??n tr? em vào các k? ho?ch ngành và K? ho?ch phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a thành ph? và h??ng d?n c? th? v? phan b? ngan sách hàng n?m.

N?m 2021-2022: ?ánh giá toàn di?n và có h? th?ng vi?c ?u tiên và tri?n khai các ho?t ??ng liên quan ??n tr? em trong các k? ho?ch ngành, k? ho?ch phát tri?n kinh t? - x? h?i (2021-2025) và c?ng tác phan b? ngan sách cho các ho?t ??ng ???c ?u tiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m 2021-2025: Rà soát và ?ánh giá s? b? Ch??ng trình hành ??ng vì tr? em c?a thành ph? giai ?o?n 2021-2030. N? l?c ?áp ?ng m?t ph?n các tiêu chí liên quan ??n quy?n tr? em ???c phê duy?t trong Ch??ng trình hành ??ng vì tr? em c?a thành ph? (2021-2030), các k? ho?ch ngành, k? ho?ch phát tri?n kinh t? - x? h?i và liên quan ??n c?ng tác phan b? và s? d?ng ngan sách.

Khánh H?ng?